0
Giriş yap / Kayıt ol

İletişim Formu Aydınlatma Metni

Değerli kullanıcı; işbu aydınlatma metni, Hasçelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) yahut Şirketimizin tayin edeceği üçüncü kişi Şirket tarafından kurumsal internet sitesinde kullanılan iletişim formunun doldurulması esnasında elde edilen kişisel veriler sebebiyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca Şirketimizin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur.

 • İşlediğimiz Kişisel Verileriniz
 • Şirket tarafından kurumsal internet sitesinde kullanılan iletişim formunun doldurulması kapsamında isminiz, soyadınız, e-mail adresiniz, telefon numaranız ve mesaj içeriğinize ilişkin bilgiler işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemleri, Hukuki Sebepleri ve Amaçları
 • KVKK ve ilgili mevzuata göre; müşteri desteği sağlamak ve sorunları gidermek amacıyla KVKK madde 5(2)(c)’de belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, KVKK madde 5(2)(ç)’de belirtilen “veri sorumlusu Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, KVKK madde 5(2)(d)’de belirtilen “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” ve KVKK madde 5(2)(f)’de belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak KVKK’da yer alan tüm idari ve teknik tedbirlere uygun olarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerinizin Yurt İçi ve Yurt Dışı Aktarımı
 • Kişisel verilerinize sadece Şirketimiz içinde konu ile yetkili kişiler, talep edilen hizmet ile bağlantılı olmak kaydıyla verilerinize erişebilecektir. Kişisel verileriniz Grup Şirketlerimiz olan Faydasıçok Holding Anonim Şirketi, Grindballs Bilya Çelik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Hasbakım Mekatronik Mühendislik Hizmetleri Anonim Şirketi ve NFC Faydasıçok İnşaat Sanayi Anonim Şirketi’ne aktarılabilecektir.

  Kişisel verileriniz, olası bir ihtiyaç halinde kolluk ve idari makamlar ile güvenlik amacıyla paylaşılabilecek olup ilgili yetkili kişiler dışında hiçbir surette üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

 • Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmhası
 • Kişisel Verileriniz, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu süre kadar veya bu şekilde bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca işlenmektedir. İlgili sürelerin sona ermesiyle beraber, kişisel verileriniz KVKK’nın ilgili hükümleri, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” ve Şirket Politikalarımıza uygun şekilde derhal imha edilecektir.

 • Veri Öznesi (İlgili Kişi) Olarak Haklarınız
 • KVKK ve yürürlükte bulunan ilgili diğer mevzuat çerçevesinde:

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 • Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 • İstisna Hükmü
 • Kişisel verilerinizin KVKK’nın 28 inci maddesinin (ç) bendinde belirtilen “milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesini” gerektiren durumlarından varlığı halinde (salgın hastalık, doğal afet, milli güvenliği tehdit edecek çalışan faaliyetlerinin tespiti vb.), Şirketimiz yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli kişisel veri aktarımlarını gerçekleştirmekle mükelleftir.

  Bu durumlarda, KVKK’nın 28 inci maddesinin istisna hükmü olması nedeniyle KVKK uygulama alanı bulmayacaktır. Ancak, her halükarda bu kapsamda gerçekleştirilecek veri işleme faaliyetlerinde de Şirketimizin temel prensiplere ve ölçülülük ilkesine uygun hareket edecektir.

 • Haklarınız Kapsamında Başvuru Yolları
 • Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak yapabilirsiniz. KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte;

 • Şahsen başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, Şirketimizin İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi 2. Sanayi No:10, Tuzla/İstanbul adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
 • Noter kanalı ile tebligat gönderilmesi yoluyla başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, Şirketimizin İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi 2. Sanayi No:10, Tuzla/İstanbul adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
 • Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, kvkk@faydasicok.com e-posta hesabına, e-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
 • Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimiz tarafından ayrıca duyurulacaktır.

  (Okudum, anladım seçeneği eklenmelidir.)