0
Giriş yap / Kayıt ol

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

  1. KONU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu,SATICI'nın,SİPARİŞ VEREN’esatışını yaptığı ve ALICI’ya teslim edilecekolan, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünler ile ilgiliolarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerigereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İşbu önbilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI,sözleşme konusu siparişionayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibibelirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konudabilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

  1. SATICI BİLGİLERİ


Ünvanı:[*]
Adresi:[*]
Telefon:[*]
Fax:[*]
E-posta:[*]

  1. SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ


Adı, soyadı/Ünvanı:[*]
Adresi:[*]
Telefon:[*]
Fax:[*]
E-posta/Kullanıcı adı:[*]

  1. ALICI BİLGİLERİ


Teslim edilecek Firma/Kişi:[*]
Teslimat adresi:[*]
Telefon:[*]
Fax:[*]
E-posta/Kullanıcı adı:[*]

  1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

5.1 Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü,miktarı,marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait hascelik.com internet sitesinde yer almaktadır.

5.2Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilenfiyatlar ve taahhütler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadargeçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonunakadar geçerlidir.

5.3Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatıaşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün AçıklamasıAdetBirim FiyatıAra Toplam(KDV Dahil)
Kargo Tutarı:
Toplam:

Ödeme Şekli ve Planı:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
Sipariş Tarihi:
Tahmini teslimat tarihi:
Teslim şekli:

Ürün sevkiyat masrafı olan nakliye/kargo ücretinin karşılanmasıALICI’nın yükümlülüğündedir. Nakliye/kargo ücretinin SATICItarafından ödendiği durumlarda ise söz konusu ücret ALICI’ya fatura edilir.


  1. GENEL HÜKÜMLER

6.1 ALICI,SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusuürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkinön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekliteyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.ALICI’nın; ÖnBilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satışsözleşmesinin kurulmasından evvel,SATICItarafındanALICI'ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temelözellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimatbilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüteder.


6.2Sözleşme konusu her bir ürün, siparişinSATICI’ya ulaşmasını takip eden 30 günlük süre içerisindeALICI’ya teslim edilecektir. ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilenveya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak ALICI’nın ihtiyacına özelhale getirilen ürünler söz konusu olduğunda ürünün hazırlanış süresine göreteslimat süresi de uzayabilecektir. Teslimat için belirlenen 30 günlüksürenin aşılabileceği durumlarda bu husus ALICI’ya yazılı olarakbildirilecektir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler içinALICI’nın sözleşmeden dönme hakkı saklıdır.


6.3 SATICI, sözleşmeye konu olan ürünü siparişte belirtilen özellikve kriterlere uygun şekilde, bulunması halinde tamamlayıcı belgeleri ilebirlikte (garanti belgesi, kullanım kılavuzu)ALICI’ya göndermeyi, taraflar arasında kurulacak olan ticari iş ilişkisinidoğruluk ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yürütmeyi, işin ifası sırasındagerekli dikkat ve özeni göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.4 SATICI,sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadanALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta,siparişi verilen ürünün muadili olacak farklı bir ürün tedarik edebilir.


6.5SATICI, siparişe konu olan ürünün tedarik edilmesi konusunda ifa imkânsızlığınadüşer ve sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumuöğrendiği tarihten itibaren 7 gün içinde yazılı olarakALICI’ya bildireceğini ve zararın artmaması için gerekli önlemleri alacağınıkabul, beyan ve taahhüt eder.


6.6ALICI, işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyitettiğini, herhangi bir sebepten ötürü sözleşmeye konu olan ürünün bedelininödenmemesi ve/veya bankalarca ödeme işleminin iptal edilmesi halinde,SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim etme yükümlülüğünün sonaereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


  1. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan:
Adres:
Telefon:
Faks:
Eposta/kullanıcı adı:

Fatura teslim: Fatura, elektronik ortamda düzenlenerek ALICI’yagönderilecektir.