Sıcak Hadde Yuvarlak 32 mm 16MnCr5 Vakumlu Hasmil

Sıcak Hadde Yuvarlak 32 mm 16MnCr5 Vakumlu Hasmil
 
  10003713K001300