İletişim Formu KVKK Aydınlatma Metni

 

Değerli kullanıcı; işbu aydınlatma metni, Hasçelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) yahut Şirketimizin tayin edeceği üçüncü kişi Şirket tarafından kurumsal internet sitesinde kullanılan iletişim formunun doldurulması esnasında elde edilen kişisel veriler sebebiyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”),Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ başta olmak üzereilgili mevzuat uyarınca Şirketimizin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur. 

 

 1. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Şirketimiz tarafından kurumsal internet sitesinde kullanılan iletişim formunun doldurulması kapsamında isminiz, soyadınız, e-mail adresiniz, telefon numaranız ve mesaj içeriğinize ilişkin bilgiler işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemleri, Hukuki Sebepleri ve Amaçları

KVKK ve ilgili mevzuata göre; müşteri desteği sağlamak ve sorunları gidermek amacıyla KVKK madde 5(2)(c)’de belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, KVKK madde 5(2)(ç)’de belirtilen “veri sorumlusu Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, KVKK madde 5(2)(d)’de belirtilen “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” ve KVKK madde 5(2)(f)’de belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak KVKK’da yer alan tüm idari ve teknik tedbirlere uygun olarak otomatik yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçi ve Yurt Dışı Aktarımı

Kişisel verilerinize sadece Şirketimiz içinde konu ile yetkili kişiler, talep edilen hizmet ile bağlantılı olmak kaydıyla verilerinize erişebilecektir. Kişisel verileriniz, gereklilik halinde ve her türlü güvenlik tedbiri alınarak, Grup Şirketlerimiz olanFaydasıçok Holding Anonim Şirketi, Grindballs Bilya Çelik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Hasbakım Mekatronik Mühendislik Hizmetleri Anonim Şirketi ve NFC Faydasıçok İnşaat Sanayi Anonim Şirketi’ne aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, olası bir ihtiyaç halinde kolluk ve idari makamlar ile güvenlik amacıyla paylaşılabilecek olup ilgili yetkili kişiler dışında hiçbir surette üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

 1. Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmhası

Kişisel Verileriniz, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu süre kadar veya bu şekilde bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca işlenmektedir. İlgili sürelerin sona ermesiyle beraber, kişisel verileriniz KVKK’nın ilgili hükümleri, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” ve Şirket Politikalarımıza uygun şekilde derhal imha edilecektir.

 1. Veri Öznesi (İlgili Kişi) Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan ilgili diğer mevzuat çerçevesinde:

 1. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

 2. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

 3. Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

 4. Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

 5. Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

 6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

 7. v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;

 9. Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 1. Başvuru Hakkının İstisnaları

Kanun’un 28/2 hükmü uyarınca, aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan yararlanmanız mümkün olmayacaktır.

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

 2. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 1. Genel İstisna Hükmü

Kişisel verilerinizin KVKK’nın 28 inci maddesinin (ç) bendinde belirtilen “milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesini” gerektiren durumlarından varlığı halinde (salgın hastalık, doğal afet, milli güvenliği tehdit edecek çalışan faaliyetlerinin tespiti vb.), Şirketimiz yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli kişisel veri aktarımlarını gerçekleştirmekle mükelleftir.

Bu durumlarda, KVKK’nın 28 inci maddesinin istisna hükmü olması nedeniyle KVKK uygulama alanı bulmayacaktır. Ancak, her halükarda bu kapsamda gerçekleştirilecek veri işleme faaliyetlerinde de Şirketimiz temel prensiplere ve ölçülülük ilkesine uygun hareket edecektir.

 1. Haklarınız Kapsamında Başvuru Yolları

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak yapabilirsiniz. KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte;

 • Şahsen başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, Şirketimizinİstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi 2. Sanayi No:10, Tuzla/İstanbul adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.

 • Noter kanalı ile tebligat gönderilmesi yoluyla başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, Şirketimizin İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi 2. Sanayi No:10, Tuzla/İstanbul adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.

 • E-posta yoluyla başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, kvkk@faydasicok.com e-posta hesabına, e-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimiz tarafından ayrıca duyurulacaktır.

KVKK POLİTİKASI

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası
İÇİNDEKİLER
1.AMAÇ
2.KAPSAM
3. YETKİ VE SORUMLULUKLAR
4. TANIMLAR VE KISALTMALAR
5. İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLER
6. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ
7. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ
8. İŞLEMEYE YÖNELİK HUKUKİ SEBEPLERİMİZ
9. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
10.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI
11.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
12.KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ VE BAŞVURU
Amaç
İstanbul AYOSB Bölgesi 2. Sanayi Cadde No:10 Tuzla İstanbul adresinde mukim Hasçelik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” veya “HASÇELİK”) olarak hizmetlerimizi en iyi şekilde sunmak amacıyla birtakım kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak toplamakta ve işlemekteyiz.

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği, hangi üçüncü kişilere aktarıldığı, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ve HASÇELİK’in kişisel verilerin işlenmesi ve korunması bakımından yükümlülüklerini belirlemek ve göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
İstanbul AYOSB Bölgesi 2. Sanayi Cadde No:10 Tuzla İstanbul adresinde mukim Hasçelik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” veya “HASÇELİK”) olarak hizmetlerimizi en iyi şekilde sunmak amacıyla birtakım kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak toplamakta ve işlemekteyiz.

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği, hangi üçüncü kişilere aktarıldığı, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ve HASÇELİK’in kişisel verilerin işlenmesi ve korunması bakımından yükümlülüklerini belirlemek ve göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

HASÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ


 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA POLİTİKA


 

İÇİNDEKİLER


 


 

 1. POLİTİKA’NIN AMAÇ VE KAPSAMI

 2. TANIMLAR

 3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLKELERİ

 4. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 5. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINA AKTARILMASI

 6. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ VE İMHA

 7. PERİYODİK İMHA SÜRESİ

 8. VERİ ÖZNESİNİN (İLGİLİ KİŞİNİN) ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ TALEBİ ÜZERİNE UYGULANACAK SÜRELER

 9. ŞİRKET TARAFINDAN ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

 10. KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZASI İLE HUKUKA AYKIRI OLARAK İŞLENMESİ VE ERİŞİLMESİNİN ÖNLENMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

 11. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN OLARAK İMHA EDİLMESİ İÇİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

 12. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ ÖZNESİNİN HAKLARI

 13. EĞİTİM

 14. DENETİM

 15. POLİTİKA’DA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

 16. POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ


 

İşbu Politika, HASÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Hasçelik/Şirket”)6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca özel nitelikli kişisel verileri korumaya yönelik yükümlülüklerini yerine getirirken ve özel nitelikli kişisel verileri işlerken Şirket içerisinde ve/veya Şirket tarafından uyulması gereken usul ve esasları belirlemektedir.


 

 1. POLİTİKA’NIN AMAÇ VE KAPSAMI


 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nın amacı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler"ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı’na uyum amacıyla, özel nitelikli kişisel verilerin nasıl işleneceğini ve korunacağını belirtmektir.

Bu Politika, Şirketbünyesinde işlenen, aktarılan ve saklanan tüm özel nitelikli kişisel verileri kapsamaktadır.

Bu Politika’da yer alan hükümler ve ilkeler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilerle ilgili, fiziksel veya dijital olarak erişilebilen her türlü hassas bilgi ve belge için geçerlidir.

İlgili mevzuat düzenlemeleri ve işbu Politika arasında bir uyumsuzluk olması halinde ilgili mevzuat düzenlemeleri esas alınır.


 

 1. TANIMLAR


 

Politika içerisinde yer verilen teknik terimlerin karşılıkları aşağıda gösterilmektedir.


 

 

Açık Rıza:

 

Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

 

 

 

Alıcı Grubu:

 

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisidir.

 

 

 

İlgili Kullanıcı:

 

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

 

 

 

İlgili Kişi:

 

Şirket tarafından veya Şirket adına yetkilendirilmiş kişiler/kurumlar tarafından Kişisel Veri’leri işlenen gerçek kişileri ifade eder.

 

 

 

Kanun:

 

24/3/2016 tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.

 

 

 

Yönetmelik:

 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Haline Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.

 

 

 

Kayıt Ortamı:

 

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamdır.

 

 

 

Kişisel Veri:

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder (işbu Politika kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi uygun olduğu ölçüde aşağıda tanımlanan Özel Nitelikli Kişisel Veri’leri de kapsayacaktır).

 

 

 

Özel Nitelikli Kişisel

Veriler:

 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

 

 

 

Kişisel Veri İşleme:

 

Kişisel Veri’lerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir Veri Kayıt Sistemi’nin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veri üzerinde yapılan her türlü işlemi ifade eder.

 

 

 

Veri Envanteri:

 

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanterdir.

 

 

 

Kurul:

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.

 

 

Kurum:

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu ifade eder.

 

 

KVKK:

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

 

 

 

Periyodik İmha:

 

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemidir.

 

 

 

Sicil:

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicilidir.

 

 

 

Veri Kayıt Sistemi:

 

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

 

 

 

Veri Sorumlusu:

 

(HASÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

 

 

 

Anonim Hâle Getirme:

 

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesidir.

 

 

 

Anonim Hâle Getirilmiş

Veri:

 

Başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmiş veriyi ifade eder.

 

 

 

Silme:

 

 

Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

 

 

 

Yok Etme:

 

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

 

 

 

Doğrudan Tanımlayıcılar:

 

 

Tek başlarına, ilişki içinde oldukları kişiyi doğrudan açığa çıkaran, ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcılardır.

 

 

 

Dolaylı Tanımlayıcılar:

 

Diğer tanımlayıcılar ile bir araya gelerek ilişki içinde oldukları kişiyi açığa çıkaran, ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcılardır.

 

 

 

İmha:

 

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.

 

 

 

Karartma:

 

Kişisel verilerin bütününün, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde üstlerinin çizilmesi, boyanması ve buzlanması gibi işlemlerdir.

 

 

 

Maskeleme:

 

Kişisel verilerin belli alanlarının, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde silinmesi, üstlerinin çizilmesi, boyanması ve yıldızlanması gibi işlemlerdir.

 

 


 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLKELERİ


 

Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen, KVKK’nın 4. maddesi uyarınca aşağıda sayılan ilke ve esaslar çerçevesinde kişisel veri işleme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

 1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygunluk

Şirketimiz, kişisel verileri, KVKK ve yapılan iş gereği uyulması zorunlu olan diğer kanun ve düzenlemelere uygun olarak işlemektedir.


 

 1. Doğru ve Güncel Olma

Şirketimiz, veri öznesi (ilgili kişi) tarafından sağlanan kişisel veriler izinsiz ve gerçeğe aykırı olarak değiştirilmemekte ve işlenen veriler ile ilgili bir değişiklik olduğunda veri öznesi (ilgili kişi) tarafından talep edilmesi halinde, kişisel verinin güncellenmesi için gerekli işlemleri yerine getirmekte, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.


 


 

 1. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, bildirilen işleme amacına uygun olarak ve bildirilen çerçevede işlenmektedir.


 

 1. İşleme Amacıyla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Şirketimiz faaliyetleriyle örtüşmeyen, Şirket faaliyetleri çerçevesinde gerek duyulmayan ve işleme amacını aşacak nitelikteki kişisel verileri işlememektedir.


 

 1. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme

KVKK, ilgili diğer kanunlar ve düzenlemeler çerçevesinde işlenen veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlenen kişisel verinin niteliği gereği saklanması gereken süreler kadar muhafaza edilmektedir.


 

Kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinir veya anonim hale getirilir. İşbu halde, Şirket’in kişisel verileri aktardığı üçüncü kişilerin de kişisel verileri silmesi, yok etmesi yahut anonim hale getirmesi sağlanır.


 

 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİNİN İŞLENMESİ


 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler (örn: Şirket hekimi) veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza almaksızın işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel veriler işlenirken, Kurul tarafından belirlenen önlemler ve gerekli idari ve teknik tedbirler alınır.

Bu Politikada yer almayan hususlarda Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Politika hükümleri uygulanır.

 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINA AKTARILMASI


 

Şirket, hukuka uygun olarak elde etmiş olduğu özel nitelikli kişisel verileri, veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, veri öznesinin (ilgili kişinin) özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

Bu doğrultuda, Şirket, özel nitelikli kişisel verileri, yukarıdaki bölümde belirtilen işleme şartlarından ve aşağıda belirtilen şartlardan birinin varlığı halinde üçüncü kişilere aktarabilecektir:

- Veri öznesinin açık rızası var ise,

- Kanunlarda özel nitelikli kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

- Veri öznesinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve veri öznesi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

-Şirketinhukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,

- Özel nitelikli kişisel veriler, veri öznesinin kendisi tarafından alenileştirilmiş ise,

- Özel nitelikli kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

- Veri öznesinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketinmeşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

Şirket, gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini ve Kurul tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak, meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, veri öznesinin özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki durumlarda yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilmektedir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarılabilir.

- Veri öznesinin açık rızası var ise veya

- Veri öznesinin açık rızası yok ise;

 • Veri öznesinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

 • Veri öznesinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında.


 

 • Özel nitelikli kişisel verileriniz; Şirketimizin verimliliği ile iş ve işçi bulma politikalarının geliştirilebilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi ve iş faaliyetleri kapsamında koordinasyonunun sağlanabilmesi amacıyla, bu amaçla sınırlı ve bağlantılı olmak üzere, Grup Şirketlerimize aktarılabilmektedir.


 

 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ VE İMHA


 

İşbu Politikada belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK madde 7/1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinecek, yok edilecek ve anonimleştirilecektir.

Şirket, kişisel verileri hiçbir şekilde gelecekte kullanma ihtimalini göz önünde bulundurarak saklamaz.

Şirketin kişisel veriler üzerinde uygulayacağı tüm silme, yok etme ve anonim hale getirme faaliyetleri Kişisel Veri Saklama, İmha ve Anonimleştirme Politikası’nda belirtilen esaslara uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Bu süre herhalde altı (6) ayıaşamayacaktır.

Telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması halinde, Kurul bu maddede belirlenen süreyi kısaltabilecektir.


 

 1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Silinmesi


 

Tamamen veya kısmen otomatik yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi; söz konusu kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu, ilgili politika ve prosedürlerinde kişisel verilerin silinmiş sayılması için üçüncü fıkrada belirtilen koşulların nasıl sağlandığını açıklar.

Tarama yoluyla veya sayısallaştırılmadan elektronik ortama aktarılan kâğıt halindeki gerekli olmayan kişisel verilerin anonimleştirilmesi yoluyla yapılacaktır. Şirket, kişisel verileri sildiği durumlarda, verileri hiçbir şekilde erişilemez veya tekrar kullanılamaz hale getirecektir. Şirketbu işlemi yaparken verilerin hiçbir kullanıcı tarafından erişilemez veya tekrar kullanılamaz olduğunu garanti etmektedir. Bu garanti, veri sorumlusunun sorumluluğu altındadır.


 

 1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yok Edilmesi


 

Yok etme işlemi, Şirketin verileri fiziksel kayıt ortamlarında işlediği durumlarda yapılacaktır ve Şirketbu verileri tekrar geri getirilmesi mümkün olmayacak hale getirmekle yükümlüdür.

Bu işlemler sırasında Şirketçalışanları ve ilgili departmanlar sorumluya yok edilecek ilgili verileri bildirmekle yükümlüdür, sonrasında ise Şirketgerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacaktır.


 

 1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Anonimleştirilmesi


 

Anonim hale getirme işlemi, Şirket'in kişisel verileri fiziksel veya otomatik yollarla işlediği durumlarda, bu verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.


 

 1. PERİYODİK İMHA SÜRESİ


 

Şirketin uhdesinde bulunan özel nitelikli kişisel veriler belirli periyodik aralıklarla kontrol edilecek ve bu verilerden işleme şartları tamamen ortadan kalkmış olanlar silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

Periyodik imha, tüm kişisel veriler için 6 (altı) aylıkzaman aralıklarında gerçekleştirilir. Anılan süre, her hal ve koşulda Yönetmelik’in 11. maddesinde belirtilen azami periyodik imha süresini aşmamaktadır. Şirket, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında Kurul’un süreleri kısaltması durumunda, yeni sürelere uyum sağlayacağını taahhüt eder.

Özel nitelikli kişisel verilere uygulanacak bu periyodik inceleme ve imha işlemleri Şirket tarafından oluşturulan ve uygulamada olan Kişisel Veri İşleme Envanteri’nde yer almaktadır.

İmha kapsamında gerçekleştirilen tüm işlemler Şirket tarafından kayıt altına alınmakta ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yılsüreyle saklanmaktadır. Şirketin diğer hukuki yükümlülüklerden kaynaklanan kişisel verileri muhafaza etme yükümlülüğü saklıdır.


 

 1. VERİ ÖZNESİNİN (İLGİLİ KİŞİNİN) ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ TALEBİ ÜZERİNE UYGULANACAK SÜRELER


 

Veri öznesi, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketeiletir. Şirket, talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda en geç otuz (30) güniçinde bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde gereği yerine getirilecektir.

Talebe konu özel nitelikli kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa, talebe konu özel nitelikli kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) güniçinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret esas alınabilir. Şirketin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret veri öznesine iade edilir.

Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanıŞirkettarafından seçilecektir. İlgili kişinin talebi halinde Şirket,uygun yöntemi gerekçesini açıklayarak seçer.

Talebe konu kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa bu durum üçüncü kişiye bildirilecek; üçüncü kişi nezdinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılması temin edilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda Şirketin internet adresinde bulunan formu doldurarak ya da aşağıda belirtilen adrese yazılı olarak* başvuruda bulunabilirsiniz.

HASÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İletişim Bilgileri

İrtibat Mail Adresi:kvkk@faydasicok.com

Merkez Ofis Adresi: İstanbulAnadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi 2. Sanayi No:10,Tuzla/İstanbul

Merkez Ofis Telefon Numarası: +90444 41 40

İletişim için internet sitesi adresi: https://hascelik.com/

*Lütfen yazılı başvuru halinde konuyu zarfın üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” şeklinde belirtiniz.


 

 1. ŞİRKET TARAFINDAN ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ


 

10.1Şirket tarafından Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi bakımından alınan güvenlik önlemleri aşağıdaki gibidir:

10.1.1Şirket tarafından Özel Nitelikli Kişisel Verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir işbu Politika ve buna bağlı KVK Prosedürleri oluşturulmuştur.


 

10.1.2Şirket tarafından veya Şirketin konu hakkında hizmet desteği aldığı uzman eğitmenler tarafından Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik:

a.KVKK Düzenlemeleri ile Özel Nitelikli Kişisel Veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verilir,

b.Gizlilik sözleşmeleriyapılır,

c.Özel Nitelikli Kişisel Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamları ve süreleri net olarak tanımlanır,

d.Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri derhal kaldırılır. Bu kapsamda, Şirket tarafından kendisine tahsis edilen envanter iade alınır.


 

10.1.3Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, elektronik ortamise:

a.Veriler kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilir,

b.Kriptografik anahtarlar güvenli ve farklı ortamlarda tutulur,

c.Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtları güvenli olarak loglanır,

d.Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemeleri sürekli olarak takip edilir, gerekli güvenlik testleri düzenli olarak Şirket tarafından yapılır veya yaptırılır, test sonuçları kayıt altına alınır,

e.Verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirilmeleri yapılır, bu yazılımların güvenlik testleri düzenli olarak Şirket tarafından yapılır veya yaptırılır, test sonuçları kayıt altına alınır,

f.Verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sistemi sağlanır.


 

10.1.4Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ortamise:

a.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemleri (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alınır,

b.Bu ortamların fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışların engellenir.


 

10.1.5Özel Nitelikli Kişisel Veriler üçüncü kişilere aktarılacaksa:

a.Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılır,

b.Taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenir ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulur,

c.Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya SFTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilir,

d.Verilerin kâğıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması, ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınır ve evrakın “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderimi sağlanır.


 

10.2Şirket işbu Politika ile yukarıda belirtilen önlemlerin yanı sıra, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı kabul eder.


 

 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZASI İLE HUKUKA AYKIRI OLARAK İŞLENMESİ VE ERİŞİLMESİNİN ÖNLENMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER


 


 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Hukuka Uygun Saklanması ile Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik Tedbirler


 

 • Kişisel veri saklama, işleme ve erişilme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.

 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanılmaktadır.

 • Alınan teknik önlemler ilgilisine raporlanmaktadır.

 • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

 • Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

 • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.

 • Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir.


 

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Saklanması ile Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesini Sağlamak için Alınan İdari Tedbirler


 

 • Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak saklanması, işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.

 • Kişisel Veri İşleme envanterinde kişisel verileri işleyecek, saklayacak, erişebilecek personel belirlenmiştir.

 • Yürütülen tüm faaliyetler detaylı olarak tüm bölümler özelinde analiz edilmekte, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu ticari ve idari faaliyetler özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.

 • Bölümler bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili bölümler özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.

 • Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.

 • Çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelereHASÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmaktadır.


 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN OLARAK İMHA EDİLMESİ İÇİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER


 

 • Yazılımdan Güvenli Olarak Silme: Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken; ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilecek biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

 • Bulut Sisteminde İlgili Verilerin Silme Komutu Verilerek Silinmesi: Merkezi sunucuda bulunan dosya veya dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim haklarının kaldırılması; veri tabanlarında ilgili satırların veri tabanı komutları ile silinmesi veya taşınabilir medyada yaniflashortamında bulunan verilerin uygun yazılımlar kullanılarak silinmesi bu kapsamda sayılabilecektir.

Ancak, kişisel verilerin silinmesi işlemi, diğer verilere de sistem içerisinde erişilememe ve bu verileri kullanamama sonucunu doğuracak ise, aşağıdaki koşulların sağlanması kaydıyla, kişisel verilerin ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek duruma getirilerek arşivlenmesi halinde de kişisel veriler silinmiş sayılacaktır.

 • Başka herhangi bir kurum, kuruluş veyahut kişinin erişimine kapalı olması,

 • Kişisel verilere yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması.


 

 • Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme: Bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için Şirket bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilecek biçimde güvenli olarak silinecektir.

 • Kâğıt Ortamında Bulunan Kişisel Verilerin Karartılması: Kişisel verilerin amaca yönelik olmayan kullanımını önlemek veya silinmesi talep edilen verileri silmek için ilgili kişisel verilerin fiziksel olarak kesilerek belgeden çıkartılması veya geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemeyecek hale getirilmesi, kapatılması yöntemidir.

 • De-manyetize Etme: Manyetik medyanın yüksek manyetik alanlara maruz kalacağı özel cihazlardan geçirilerek üzerindeki verilerin okunamaz bir biçimde bozulması yöntemidir.

 • Fiziksel Yok Etme: Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. Kâğıt ve mikrofiş ortamındaki verilerin yok edilmesi de başka bir şekilde yok edilmeleri mümkün olmadığından bu şekilde gerçekleştirilmektedir.

 • Üzerine Yazma: Üzerine yazma yöntemi, özel yazılımlar aracılığı ile manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerinden en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazılmasıdır.

 • Değer Düzensizliği Sağlamayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri: Değer düzensizliği sağlamayan anonim hale getirme yöntemleri ile saklanmakta olan kişisel verilerde bir değişiklik veya ekleme/çıkarma yapılmaksızın; herhangi bir kişisel veri grubunun genelleme, birbiri ile yer değiştirme veya gruptan belirli bir veri veya alt veri grubunun çıkarılmasıdır.

 • Değişken Çıkartma: Betimleyici nitelikteki verilerin çıkartılması yöntemi ile toplanılan verilerin bir araya getirilmesinden sonra oluşturulan veri setindeki değişkenlerden “yüksek dereceli betimleyici” olanların çıkartılması ile mevcut veri setinin anonim hale getirilmesidir.

 • Kayıtları Çıkartma: Veriler arasında tekillik ihtiva eden veri satırı kayıtlar arasından çıkartılarak saklanan veriler anonim hale getirilmektedir.

 • Bölgesel Gizleme: Tek bir verinin çok az görülebilir bir kombinasyon yaratması sebebi ile belirleyici niteliği mevcut ise ilgili verinin gizlenmesi ile anonimleştirme sağlanmaktadır.

 • Alt ve Üst Sınır Kodlama: Alt ve üst sınır kodlaması yöntemi ile önceden tanımlanmış kategorilerin yer aldığı bir veri grubundaki değerlerin belirli bir ölçüt belirlenerek birleştirilmesiyle anonim hale getirilmesidir.

 • Genelleştirme:Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.

 • Global Kodlama: Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır.

 • Değer Düzensizliği Sağlayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri: Değer düzensizliği sağlayan anonim hale getirme yöntemlerinde değer düzensizliği sağlamayanların aksine kişisel veri gruplarında bazı verilerin değiştirilmesi ile bozulma yaratılmaktadır.

 • Gürültü Ekleme: Verilere gürültü ekleme yöntemi özellikle sayısal verilerin ağırlıklı olduğu bir veri setinde mevcut verilere belirlenen oranda artı veya eksi yönde birtakım sapmalar eklenerek veriler anonim hale getirilmektedir.

 • Mikro Birleştirme: Mikro birleştirme yönteminde tüm veriler ilk olarak anlamlı bir sıraya dizilerek gruplara ayrılıp, grupların ortalaması alınarak elde edilen değer mevcut gruptaki ilgili verilerin yerine yazılarak anonimleştirme sağlanmaktadır.

 • Veri Değiş Tokuşu: Veri değiş tokuşu yönteminde saklanan veriler içerisinden seçilen çiftler arasında bir değişkenin değerleri birbiri ile değiştirilmektedir.

Yukarıda sayılan durumların gerçekleşmesi sırasında KVKK, Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine veri güvenliğinin sağlanması amacıyla tam uyum sağlanmakta ve gerekli tüm idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.


 

 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ ÖZNESİNİN (İLGİLİ KİŞİNİN) HAKLARI


 

Şirketimizin faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak veri öznesi, KVVK’nin 11. maddesinde sayılı haklarınız çerçevesinde, Şirketimize başvurarak;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri özneleri haklarını kullanmak istediği ve/veya kişisel verileri işlerken Şirketin işbu Politika kapsamında hareket etmediğini düşündüğü durumlarda taleplerini, Şirket internet sitesinde yer alan formu doldurarak veya kendi taleplerini Kurum tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak yukarıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresine, Şirkete daha önce bildirilmiş ve Şirket sistemine kayıtlı olan e-posta adresinden gönderebilecekleri e-posta ile (sisteme kayıtlı e-posta adresi kontrol edilmelidir) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak Şirket kep adresine yahut yine yukarıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresine kimliklerini tevsik edici belgeler ile birlikte ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla teslim edebilirler ve ileride bunlara eklenebilecek Kurum tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gönderebilirler. Güncel başvuru yöntemleri ve başvuru içeriği başvuru öncesinde mevzuattan teyit edilmelidir.

Veri öznelerinin yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak Şirket’e iletmeleri durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en geç otuz (30) güniçinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Taleplerin Veri Sorumlusu tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Veri Sorumlusu tarafından talep edilebilir.


 

 1. EĞİTİM


 

Şirket, özel nitelikli kişisel verilerin korunması konusunda çalışanlarına Şirket Politika ve Prosedürleri ile KVKK Düzenlemeleri kapsamında gerekli eğitimleri verir.

 

Eğitimlerde özel nitelikli kişisel verilerin tanımlarına ve korunmasına yönelik uygulamalara özellikle değinilir.

 

Şirket çalışanı kişisel verilere fiziksel olarak veya bilgisayar ortamında erişiyorsa, Şirket ilgili çalışanına bu erişimler özelinde (örneğin erişilen bilgisayar programı) eğitim verir.


 

 1. DENETİM


 

Şirket, Şirket’in tüm çalışanları, departmanları ve yüklenicilerinin işbu Politika ve KVKK düzenlemelerine uygun hareket ettiğini düzenli olarak hiçbir ön bildirimde bulunmaksızın her zaman ve re’sen denetleme hakkını haizdir ve bu kapsamda gerekli rutin denetimleri yapar.


 

 1. POLİTİKA’DA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER


 

Şirket tarafından işbu Politika zaman zaman Yönetim Kurulu onayı ile değiştirilebilir.

Şirket, Politika üzerinde yaptığı değişiklikler incelenebilecek şekilde güncellenen Politika metnini e-posta yolu ile çalışanlarıyla paylaşır veya aşağıdaki web adresi üzerinden çalışanların ve diğer ilgili kişilerin erişimine sunar.

İşbu Politikanın hazırlanmış olduğu Türkçe dilindeki metni ile Şirket tarafından yayınlanan herhangi bir dildeki çeviri metni arasında bir uyuşmazlık çıktığı hallerde, Türkçe metin esas alınacaktır.

 1. POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ


 

İşbu Politika’nın birinci versiyonu Şirket’in tüm kişisel veri işleme faaliyetlerine uygulanmak üzere Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

KİŞİSELVERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 1. AMAÇ

İşbuKişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”),HASÇELİKSANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (HASÇELİK”veya “Şirket”)tarafından işlenen ve saklanan kişisel verilerin saklanma ve sonrasında silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi şeklindeki imha işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

İş bu Politika ile Şirket, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerine konu veri öznelerinin (ilgili kişilerin) kişisel verilerinin saklanması ve imha edilmesine ilişkin Şirket’in genel ilke ve prensiplerinin ortaya konulması ve bu hususlarla yasal düzenlemelerle belirlenen yükümlülüklerin Şirket ve Şirket’in Veri İşleyenleri tarafından yerine getirilmesini hedeflemektedir.

 

İşbuPolitika’da aksi belirtilmedikçe, Politika ile atıf yapılan dokümanlar hem basılı hem de elektronik kopyaları kapsamaktadır.

 

İş bu Politika, kişisel veri niteliği taşımayan verilere uygulanmaz.

 

Kişiselverilerin saklanması ve imhasında aşağıdaki ilkeler geçerli olacaktır:

 

-6698sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK/KVKKanunu”)4. maddesindeki genel ilkeler ve Yönetmelik’in 7. maddesindeki ilkelere uyulacaktır.

-Şirket,işbu Politika’yı hazırlamış olmanın tek başına kişisel verilerin mevzuata uygun olarak imha edildiği anlamına gelmeyeceğini kabul etmektedir.

-Şirket,kişisel verilerin saklanması yahut imhasında, iş bu Politika’yave mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhütetmektedir.

 

İlgili mevzuat düzenlemeleri ve iş bu Politika arasında bir uyumsuzluk olması halinde ilgili mevzuat düzenlemeleri esas alınacaktır.

 1. KAPSAM

İşbuPolitika, aşağıdaki kişilere ait, edinilen kişisel verilerin saklanması ve imhası faaliyetlerini kapsamaktadır:

 

 • Şirketimizinçalışanları, çalışan adayları, stajyerleri, eski çalışanları ve bu kişilerin aile yakınları,

 • Topluluk şirketimizin çalışanları, çalışan adayları, eski çalışanları, stajyerleri ve bu kişilerin aile yakınları,

 • Şirketimizinve topluluk şirketlerimizin temsilcileri, vekilleri ve hissedarları,

 • İşortaklarımızın çalışanı, temsilcisi ve vekili,

 • Müşterilerimizve potansiyel müşterilerimiz,

 • Kamu/özel kurum ve kuruluş çalışanları,

 • Hukuken yetkili kişiler,

 • Ziyaretçilerimiz,

 • Diğer üçüncü kişiler.

 

Bu kişi grubu tanımlarına ilişkin açıklamalara, EK-1’de yer verilmektedir.

 

İş bu Politika elektronik, fiziki ve diğer ortamlar üzerinden edindiğimiz ve elektronik, fiziki veya benzeri ortamda sakladığımız tüm kişisel verileri kapsayacaktır.

 1. YETKİ VE SORUMLULUKLAR

BilgiTeknolojileri Müdürü:Politika Uygulama Yöneticisi olarak kişisel verilerin saklanmasüresine uygunluğunu ve periyodik imha işleminin koordinasyonunu sağlama ve yönetme

BilgiTeknolojileri Uzmanları:Politika Uygulama Sorumlusu olarak elektronik ortamdaki kişisel verilerin imhasını yürütme

GenelMüdür:Politika Uygulama Sorumlusu olarak fiziki ortamdaki kişisel verilerin imhasını yürütme ve görevlerine uygun olarak iş bu Politikanın yürütülmesinden sorumludur.

 1. TANIMLAR VE KISALTMALAR

  Kişisel Veri

  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

  Özel Nitelikli Kişisel Veri

  Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

  İlgili Kişi

  Kişiselverisi işlenen gerçek kişi.

  Kişisel Verilerin İşlenmesi

  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

  Açık Rıza

  Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

  Anonim Hale Getirme

  Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

  Silme

  Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilememesi tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

  Yok Etme

  Bilgilerin saklandığı veri saklamaya elverişli tüm fiziksel kayıt ortamlarının tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak hale getirilmesidir.

  İmha

  Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işlemidir.

  Periyodik İmha

  Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemidir.

  Kayıt Ortamı

  Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

  Veri Kayıt Sistemi

  Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

  KVK Kanunu

  7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

  Yönetmelik

  28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

  Kurul

  Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

  Kurum

  Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

  Politika

  KişiselVerileri Saklama ve İmha Politikası.

  Genel Politika

  KişiselVerilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası.

  Veri Sorumlusu

  Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.

  Veri İşleyen

  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

  Kişisel Veri İşleme Envanteri

  Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçlarını, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve detaylandırdıkları envanteridir.

  Veri Sorumluları Sicili

  Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından kurulacak olan veri sorumluları sicilidir.

  Elektronik Ortam

  Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlardır.

  Elektronik Olmayan Ortam

  Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlardır.

 2. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMAYI VE İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLER VE SÜRELERİ

HASÇELİKolarakhizmetlerimizi sunarken işlediğimiz kişisel verileri KVK Kanunu,Yönetmelik ve ilgili mevzuata uygun olarak yasal ve makul sürelerboyunca saklamakta ve bu sürelerin geçmesiyle beraber imhaetmekteyiz.

 1. KişiselVerileri Saklamayı Gerektiren Sebepler

  1. SaklamayıGerektiren Hukuki Sebepler

HASÇELİK’in faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere;

 • 6698sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

 • 4857 sayılı İş Kanunu,

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,

 • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik,

 • İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkındaki Yönetmelik,

 • Ticari Elektronik İletiler ve Ticari İletişim Hakkında Yönetmelik,

 • Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler

çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

 

HASÇELİK, KVK Kanunu’nun 5.ve 6. maddelerinde yer alan işleme şartları doğrultusunda, kişisel verilerin işlenmesini ve saklanmasını gerektiren sebeplerin bulunması halinde kişisel verileri saklamaktadır. HASÇELİK’in işleme şartları doğrultusunda yürüttüğü saklama faaliyetleri aşağıda örneklerle açıklanmaktadır.

 

 

 

İŞLEME ŞARTLARI

AÇIKLAMALAR

 

İlgili kişilerden açık rıza alınması

İlgili kişinin, açık rıza gerektiren saklama faaliyeti için açık rızasını vermesi halinde kişisel veriler saklanır.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Saklamanın ve/veya saklama süresinin kanunlarda açıkça öngörüldüğü kişisel veriler saklanır. Örneğin,HASÇELİK, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği madde 7 uyarınca, çalışanların işten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle kişisel sağlık dosyalarını saklamakla yükümlüdür.

Sözleşmenin kurulması veya ifası

HASÇELİK, sözleşmedeki yükümlülüklerini ifa edebilmesi için gerekli olan kişisel verileri sözleşme ilişkisi boyunca saklar.Örneğin,iş sözleşmesi kapsamında çalışanların kişisel verileri saklanır.

HASÇELİK’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi

HASÇELİK, yasal mevzuat uyarınca hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla kişisel verileri saklar. Örneğin, resmi ve idari mercilerin taleplerini karşılamak ve bu mercilerin denetimlerini gerçekleştirmesi sağlamak amacıyla kişisel veriler saklanır.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

HASÇELİK, ileride çıkabilecek uyuşmazlık veya ihtilaflarda hakkını tesis edebilmesi ve koruyabilmesi amacıyla ilgili kişisel verileri saklar.

Kişinin kendisi tarafından alenileştirme

HASÇELİK, meşru menfaati bulunması halinde, kişi tarafından alenileştirilen kişisel verileri alenileştirmenin devam ettiği süre boyunca saklar.

Şirketin meşru menfaatinin bulunması

HASÇELİK, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ticari faaliyetlerini ve ilişkilerini yürütebilmesi amacıyla kişisel verileri saklar.

  1. SaklamayıGerektiren İşleme Amaçları

HASÇELİK, faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar.

 • İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek.

 • Ticari faaliyetleri yürütmek.

 • Pazarlama faaliyetlerini yürütmek.

 • Kurumsal iletişimi sağlamak.

 • Kurum güvenliğini sağlamak.

 • Finansve muhasebe işlerini yürütmek.

 • İmzalanansözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifaedebilmek.

 • VERBİSkapsamında, çalışanlar, veri sorumluları, irtibat kişileri,veri sorumlusu temsilcileri ve veri işleyenlerin tercih veihtiyaçlarını tespit etmek, verilen hizmetleri buna göredüzenlemek ve gerektiği halde güncellemek.

 • Yasaldüzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekildehukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak.

 • HASÇELİKile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibatsağlamak.

 • İleridedoğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil bulundurmak.

 • Verigüvenliğinin sağlanması faaliyetlerini yürütmek.

 

  1. KişiselVerileri İmha Etmeyi Gerektiren Sebepler

HASÇELİK,aşağıdaki hallerde, kişisel verileri silmek, yok etmek veyaanonim hale getirmekle yükümlü olacaktır. HASÇELİKbu imha faaliyetini bu sürelerin bitmesini takip eden ilk periyodikimha işleminde gerçekleştirecektir.

 

Aşağıdakidurumlarda, HASÇELİKtarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya dare’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 • HASÇELİK’inkişisel verileri işlemek için meşru bir amacının bulunmaması,

 • İşlenmesineesas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesiveya ilgası,

 • İşlenmesiniveya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

 • Kişiselverileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinadengerçekleştiği hallerde, ilgili

kişininaçık rızasını geri alması,

 • Kanunun11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesindekişisel verilerinin

silinmesive yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Kurum tarafındankabul edilmesi,

 • HASÇELİK’in,ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yokedilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılanbaşvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya KVKKanunu’nda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde;ilgili kişinin Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurultarafından uygun bulunması,

 • Kişiselverilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasıve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacakherhangi bir şartın mevcut olmaması.


 

 1. Saklamave İmha Süreleri

İşbu Bölümde belirlenen şartlar kapsamında, kişisel verileri saklama ve imha sürelerini içeren Saklama ve İmha Süreleri Tablosu (Ek-2) oluşturulmuştur. HASÇELİK, bu saklama ve imha sürelerine uygun olarak kişisel verileri saklayacak ve imha edecektir.

 

HASÇELİK, periyodik imha süresini mevzuata uygun bir şekilde 6 (altı) ay olarak belirlemiştir. Bu kapsamda HASÇELİK6 (altı) ayda bir saklanan kişisel verileri değerlendirmekte ve belirtilen saklama süresi sona eren kişisel verileri imha etmektedir. Bu sürenin sona ermesinden sonra saklama süresi dolan veriler bir sonraki ilk periyodik imha döneminde imha edilecektir.

 

Örnek olarak; HASÇELİK, 12 Kasım 2019 tarihinde iş başvurusu yapan çalışan adayının kayıtlarını makul süre olarak belirlediği 1 yıl boyunca tutabilecektir. 12 Kasım 2020 tarihinde bu sürenin sona ermesiyle beraber, HASÇELİKgerçekleştireceği ilk periyodik imha işleminde bu bilgileri imha etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda, son periyodik imha işlemi, 10 Ekim 2020’de gerçekleştirilmişse, bu bilgiler en geç altı ay sonra, 10 Nisan 2021’de imha edilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA ORTAMI

  1. ElektronikOlmayan Ortam

Kişisel veriler kağıt, form, belge, sözleşme veya herhangi bir basılı varlık olarak elektronik olmayan ortamda saklanabilecektir. Aşağıda, basılı varlıkların saklandığı ortamlar belirtilmiştir.

 • HASÇELİKofislerinde bulunan kilitli dolaplar,

 • HASÇELİKofislerinde ve depolarında bulunan panolar,

 • HASÇELİKofislerindebulunan arşiv odası,

 • HASÇELİKofislerinde bulunan çekmeceler ve klasörler.

Bukapsamda elektronik ortamdan elde ettiğimiz ancak sonrasındaçıktısını alarak veya kağıt, form veya belgede yazaraksakladığımız tüm kişisel verilerin de fiziki ortamda saklandığıkabul edilmiştir.

 1. ElektronikOrtam

Kişisel veriler aşağıdaki elektronik ortamda saklanabilecektir.

 • Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar,

 • Mobil cihazlar,

 • E-posta sunucuları,

 • Sosyal medya hesaplarının mesaj kutuları,

 • Yazılımlar ve bağlı olduğu Veritabanları (Yedekleme Yazılımı, Active Directory, SAP, Hybris, Jira, Eba, QDMS, Netsis, MII, ERP, SQL DB),

 • Sistem odaları,

 • Taşınabilir medya (USB Bellek, CD ve DVD vb.),

 • Ağüzerinde veri saklanması için kullanılan disk sürücüleri.

Bukapsamda fiziki ortamda, sözlü veya basılı kağıt, form veyabelge olarak elde ettiğimiz ancak tamamen veya kısmen otomatik birsisteme kaydettiğimiz tüm kişisel verilerin de elektronik ortamdasaklandığı kabul edilmiştir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINA İLİŞKİN GÜVENLİK TEDBİRLERİ

HASÇELİK,kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak,hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek ve kişisel verilerehukuka aykırı olarak erişilmesini önlemekle yükümlüdür. Buyükümlülük çerçevesinde HASÇELİKtarafından alınan idari ve teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

 1. İdariTedbirler

 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

 • Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.

 • Çalışanlara, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması, hukuka aykırı olarak açıklanmaması ve paylaşılmamasına ilişkin gerekli eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

 • HASÇELİKtarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlardan gizlilik taahhüdü alınmakta ve spesifik faaliyetlere ilişkin gizlilik sözleşmeleri imzalatılmaktadır.

 • Kişisel veri güvenliğine ilişkin şirket içi prosedürlere/ politikalara/ talimatlara uymayan çalışanlara karşı disiplin prosedürü uygulanmaktadır.

 • Kişisel veri işlemeye başlamadan önce, HASÇELİKtarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.

 • Kişiselveri işleme envanteri hazırlanmış olup gerekli güncellemeleriyapılmaktadır.

 • Erişim,bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsalpolitikalar hazırlanmış olup uygulanmakta ve gerekligüncellemeler yapılmaktadır.

 • Kişiselveri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir. Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürlerine uyumun takibi yapılmaktadır.

 • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği raporlanmaktadır.

 • Kişisel verilerin kullanımı iş amaçları doğrultusunda mümkün olduğunca, veri minimizasyonuna uygun olarak azaltılmaktadır.

 • Kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve güvenliğine ilişkin sözleşmeler imzalanmakta veya mevcut sözleşmeye buna ilişkin hükümler eklenmektedir.

 • HASÇELİKbünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri iş birimleri özelinde analiz edilerek, iş birimlerinin yalnızca faaliyetlerini gerçekleştirme amacıyla kişisel veri işlemesi sağlanmaktadır.

 • Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik ayrı politika belirlenmiştir.

 • Özel nitelikli kişisel veri işleme süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik özel nitelikli kişisel veri güvenliği konusunda eğitimler verilmiş, gizlilik sözleşmeleri yapılmış, verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetkileri tanımlanmıştır.


 

 1. TeknikTedbirler

 • Periyodik olarak sızma testleri ile bilgi sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkarılarak gerekli önlemler alınmaktadır.

 • Bilgi teknolojilerine dair riskler, etkin risk değerlendirme ve cevap verme süreçleri ile yönetilmektedir.

 • Tüm teknik konular, HASÇELİKtarafından görevlendirilen/istihdam edilen yetkin personel ve/veya üçüncü kişiler tarafından incelenmektedir.

 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların erişim yetkileri ivediklikle kaldırılmaktadır.

 • Şirket içerisinde erişim prosedürleri oluşturularak kişisel verilere erişim ile ilgili raporlama ve analiz çalışmaları yapılmaktadır.

 • Kişisel verilerin bulunduğu saklama alanlarına erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri kontrol altında tutulmaktadır.

 • Bilgi sistemleri üzerinde güvenli olduğu kabul edilen protokoller kullanılmaktadır.

 • Çalışanların fiziki ve elektronik sistemlere erişmelerine yönelik yetki matrisleri oluşturulmakta ve güncellenmektedir.

 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır. Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır. Bu fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

 • Kişisel verilerin işlendiği sistemlerin bulunduğu alanların fiziki güvenliği sağlanmış ve yetkisiz erişim, yangın, sel, deprem, nem, vb. risklere karşı korunmaktadır.

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır. Ağlar kullanım amaçlarına göre sanl ağlara ayrılmaktadır.

 • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.

 • Kablosuz ağlar şifrelenmekte ve yetkisiz erişimlere izin verilmemektedir.

 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır. Sistem geliştirme süreçlerinde güvenlik bakış açısı ile sistem edinimleri sağlanmaktadır.

 • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.

 • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.

 • HASÇELİKinternet sayfasına erişimde güvenli protokol (HTTPS) kullanılmaktadır.

 • Sistemlere uygun güvenlik yamaları zamanında yüklenmekte ve bilgi sistemleri güncel halde tutulmaktadır.

 • HASÇELİKsistemlerinde güçlü parolalar kullanılmaktadır.

 • Gerektiğindeveri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.

 • Tümsunucu ve istemcilerde güncel anti-virüs sistemlerikullanılmaktadır.

 • Güvenlikduvarları kullanılmakta ve yönetilmektedir.

 • Verilereerişim yetkisine sahip kullanıcıların yetki kapsamları vesüreleri belirlenmektedir.

 • Sistemlereerişim yetkileri periyodik sürelerde gözden geçirilmektedir.

 • Kişiselverilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan veri yedeklemeprogramları kullanılmaktadır.

 • Üçüncütarafların Şirket ağına erişimi ve kişisel verilerin üçüncükişiler ile paylaşılması sürecinde VPN ve loglama önlemleriuygulanmaktadır.

 • Özelnitelikli kişisel veriler dahil kişisel verilerin işlendiği,muhafaza edildiği ve/veya erişildiği elektronik ortamlar sıkıerişim yönetimleri kullanılarak muhafaza edilmekte, tüm işlemkayıtları mevzuata uygun şekilde loglanmaktadır.

 • Özelnitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veyaerişildiği fiziksel ortamların yeterli güvenlik önlemlerialınmakta, fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz girişçıkışlar engellenmektedir.

 • Özelnitelikli kişisel veriler e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsaancak ve ancak şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya KEPhesabı kullanılarak aktarılmaktadır. Farklı fizikselortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa,sunucular arasında VPN – MPLS vb. kurularak veri aktarımıgerçekleştirilmektedir. Kağıt ortamı yoluyla aktarımıgerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisizkişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekliönlemler alınmakta ve evrak “gizli” formatta gönderilmektedir.

 • Teknikgüvenlikle ilgili olarak uzman dış kaynaklardan danışmanlıklaralınmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA EDİLMESİNE İLİŞKİN TEDBİRLER

  1. İmhaİşlemleri

   1. KişiselVerilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. HASÇELİK, bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve bunu bir politika çerçevesinde uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

  1. KişiselVerilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

  1. KişiselVerilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

 1. Kullanılacakİmha Teknikleri

HASÇELİK, kişisel verileri Kurumun yayınladığı Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Rehberi’ne uygun olarak imha edecektir. Aşağıda HASÇELİK’in uygulayacağı imha tekniklerinden birkaçı örnek olarak verilmiştir.

  1. SilmeTeknikleri

SilmeKomutu ile Silme:Elektronik veri ortamında bulunan silme komutuyla kişisel verilerinsilinmesidir. Silinen veriler hiçbir şekilde erişilemez ve tekrarkullanamaz hale gelecektir.

YazılımAracılığıyla Silme:Güvenli bir silme işlemenin sağlanması için kişisel verilerinuygun bir yazılım ile silinmesidir.

  1. YokEtme Teknikleri

De-manyetize Etme: Manyetik medyanın özel bir cihazdan geçirilerek gayet yüksek değerde bir manyetik alana maruz bırakılması ile üzerindeki verilerin okunamaz biçimde bozulması işlemidir.

Fiziksel Yok Etme: Optik medya ve manyetik medyanın fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir.

Üzerine Yazma: Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazarak eski verinin kurtarılmasının önüne geçilmesi işlemidir. Bu işlem, özel yazılımlar kullanılarak yapılmaktadır.

  1. AnonimHale Getirme Teknikleri

Maskeleme:Kişisel verilerin kapatılması, üzerinin çizilmesi, yıldızlanması, elektronik olarak çıkartılması ve buna benzer yöntemlerdir. Örneğin Ahmet Yıldırım yerine A***** **Y*** veya ismin üzerini yıldızlanabilecektir.

Genelleştirme:İlgili kişisel veriyi, özel bir değerden daha genel bir değere çevirme işlemidir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN PERİYODİK İMHA SÜRESİ

Şirket’inuhdesinde bulunan kişisel veriler belirli periyodik aralıklarlakontrol edilecek ve bu verilerden işleme şartları tamamen ortadankalkmış olanlar silinecek, yok edilecek ya da anonim halegetirilecektir.

Periyodikİmha, tüm kişisel veriler için 6 (altı) aylık zamanaralıklarında gerçekleştirilir. Anılan süre, her hal ve koşuldaYönetmelik’in 11. maddesinde belirtilen azami periyodik imhasüresini aşmamaktadır. Şirket, ilgili mevzuat kapsamındaKurul’un süreleri kısaltması durumunda, yeni sürelere uyumsağlayacağını taahhüt eder.

Kişiselverilere uygulanacak bu periyodik inceleme ve imha işlemleri Şirkettarafından oluşturulan Kişisel Veri İşleme Envanteri’nde yeralmaktadır.

İmhakapsamında gerçekleştirilen tüm işlemler Şirket tarafındankayıt altına alınmakta ve söz konusu kayıtlar, diğer hukukiyükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreylesaklanmaktadır. Şirket’in diğer hukuki yükümlülüklerdenkaynaklanan Kişisel Veri saklama hakları saklıdır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİ RESEN SİLME, YOK ETME VEYA ANONİM HALE GETİRME SÜRELERİ

Kişiselverileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğününortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde,kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim halegetirilecektir. Bu süre herhalde 6 (altı) ayı aşamayacaktır.

Telafisigüç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukukaaykırılık olması halinde, Kurul bu maddede belirlenen süreyikısaltabilecektir.

 1. REFERANSLAR VE DAYANAK

KişiselVerilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi HakkındaYönetmelik

 

 1. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ

İşbu Politika’nın birinci versiyonu Şirket’in tüm kişisel veri işleme faaliyetlerine uygulanmak üzere Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

İşbu Politika’nın hazırlanmış olduğu Türkçe dilindeki metni ile Şirket tarafından yayınlanan herhangi bir dildeki çeviri metni arasında bir uyuşmazlık çıktığı hallerde, Türkçe metin esas alınacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1KİŞİ GRUPLARI

KİŞİ GRUPLARI

AÇIKLAMALAR

Müşteri

HASÇELİK’ten halihazırda ürün/hizmet alan veya alma taahhüdünde bulunan kişiler.

Potansiyel Müşteri

HASÇELİK’ten halihazırda ilgili ürünü/hizmeti almayan ancak alması muhtemel kişiler.

Şirket Temsilcisi veya Vekili

HASÇELİK'i temsil veya vekil eden kişiler (HASÇELİK'in danışmanlık aldığı avukatlar, HASÇELİK'in temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu üyesi).

Hissedar

HASÇELİK’te pay sahibi olan gerçek kişiler.

Tedarikçi

HASÇELİK'in hizmet aldığı firmaların çalışanı, çalışan adayı, temsilcisi veya vekili.

İş Ortağı

HASÇELİK'in faaliyetlerinde beraber çalıştığı firmaların çalışanı, çalışan adayı, temsilcisi veya vekili.

Çalışan

HASÇELİK’in işveren olarak çalıştırdığı ve aralarında iş sözleşmesi bulunan kişiler.

Çalışan Adayı

HASÇELİK'in herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini HASÇELİK’in incelemesine açmış olan gerçek kişiler.

Stajyer

HASÇELİK’te stajyerliğini yapan gerçek kişiler.

Ziyaretçi

HASÇELİKşirket yerleşkelerini ve internet sitelerini ziyaret eden kişiler.

Hukuken Yetkili Kişi

Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları veya özel kişi ve kuruluşlarında çalışan kişiler.

Üçüncü Kişi

Burada belirtilmeyen diğer gerçek kişiler (Örn. Kefil, eski çalışan vs.)

 

 

 

EK-2SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ TABLOSU

Aşağıda yer alan tablodaki süreçlere ilişkin saklama süreleri, işbu Politika’nın yürürlüğe girdiği tarihteki mevzuat esas alınarak belirlenmiştir. Söz konusu süreler, ilgili kişi tarafından dava açılması halinde kesintiye uğrayacak ve davaya konu kişisel veriler en az dava kesinleşene kadar bir hakkın korunması hukuki sebebine dayanarak saklanacaktır.

 

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

SAKLAMA SÜRESİ

İMHA SÜRESİ

Sözleşme ilişkilerinde (TBK genel zamanaşımı süresi)

Sözleşmeilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

Süreninsona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodikişlemde

Müşterileremal/hizmet verilmesi ilişkilerinde Ödeme işlemleri

Sözleşmeilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

Süreninsona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodikişlemde

Sözleşmesürecinin bir bölümü ve sözleşmenin muhafazası

Sözleşmeilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

Süreninsona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodikişlemde

Çalışan adaylarının iş başvuruları

İşbaşvurusu tarihinden itibaren 1 yıl

Süreninsona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodikişlemde

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

İşilişkisinin sona ermesinden

itibaren10 yıl

Süreninsona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodikişlemde

İşsağlığı ve güvenliği faaliyetleri

İşilişkisinin sona ermesinden

itibaren10 yıl, sağlık dosyaları iş ilişkisinin sona ermesindenitibaren en az 15 yıl

Süreninsona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodikişlemde

Çalışanlarınizin ve tazminat süreçlerinin yürütülmesi

Sözleşmeilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl1

Süreninsona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodikişlemde

Çalışanlarınücrete ilişkin haklarına dair kişisel veriler

5 yıl

Sürenin sona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodik işlemde

Erişim / Log Kayıtları

2 yıl

Sürenin sona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodik işlemde

Genel Kurul İşlemleri

10 yıl

Sürenin sona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodik işlemde

Şirket ortakları ve yönetim kurulu üyelerine ait bilgiler

10 yıl

Sürenin sona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodik işlemde

Ticaridefterler ve TTK m. 82/1’de sayılan diğer belgeler

Belgelerininoluştuğu, yapıldığı veya hazırlandığı takvim yılınıizleyen yıl başından başlamak üzere 10 yıl

Süreninsona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodikişlemde

Sistem odalarına ziyaretçi kayıtları

Sözleşme süresince

Sürenin sona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodik işlemde

Ticari Elektronik İleti işlemleri

Ticari elektronik iletinin veya ticari elektronik iletişimin reddedildiği tarihten itibaren 3 yıl

Sürenin sona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodik işlemde

Kamera Kayıtları

İdari bina 3 ay, üretim sahası 6 ay, dış saha 1 yıl

Sürenin sona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodik işlemde

Olay Tespiti Bilgisi

İş ilişkisinin sona ermesinden

itibaren10 yıl

Süreninsona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodik işlemde

Aile Üyeleri Bilgisi

İşilişkisinin sona ermesinden

itibaren10 yıl

Süreninsona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodikişlemde

Müşteri Talep Ve Şikayet Bilgisi

Sözleşme ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

Sürenin sona ermesinden itibaren 6 ayda bir gerçekleşen ilk periyodikişlemde

 

10 yıllık zaman aşımıuygulanacaktır. Ancak bu durumda, zaman aşımı süresinin henüz dolan kısmı 5 yıldan az ise; kalan süre 5 yılla tamamlanınca zaman aşımı süresi dolmuş olur. Zaman aşımı süresi dolduğunda kişisel veriler imha edilmektedir.

ÇEREZ POLİTİKASI

 

 1. GİRİŞ

 

İstanbulAnadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi 2. Sanayi No:10,Tuzla/İstanbul adresinde mukim HASÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(“HASÇELİK” veya “biz”) olarak, internet sitemizin düzgün çalışmasını sağlamak ve ziyaretçilerimize ve üyelerimize (“kullanıcı(lar)” veya “siz”) en alakalı hizmetleri sunmak amacıyla cihazlarına birtakım çerezler yerleştirmekteyiz.

 

İşbu Çerez Politikası, size çerezler ve çerezlerin nasıl kontrol edileceği hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. ÇEREZ NEDİR?

 

Çerezler, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza ya da mobil cihazınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Bu metin dosyaları ile beraber web işaretçileri, pikseller veya etiketler gibi diğer takipçiler de işbu Çerez Politikası kapsamında çerez olarak kabul edilecektir.

 

Çerezler aracılığıyla, internet sitesini ziyaret ettiğiniz sırada gerçekleştirdiğiniz tercihler, internet sitesi sunucusu aracılığıyla saklanmaktadır. Böylelikle, aynı ziyaretçi sitemizi tekrar ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilecektir.

 

 1. ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLER

 

Ziyaret ettiğiniz web sitesinin erişim adresindeki alan adı tarafından oluşturulan çerezler birincil çerezlerdir. Ziyaret edilen sitede sunulan içerik erişim adresindeki alan adı dışında başka alan adları üzerinden de sağlanıyor olabilir (örneğin bir video platformunda barındırılan içeriğin sosyal medya sitesi üzerinden görüntülenmesi); bu durumda her bir alan adı kendine münhasır üçüncü taraf çerezler yaratabilir.

 

 1. ÇEREZLERİ NEDEN KULLANIYORUZ?

 

Çerezleri aşağıdaki amaçlarla kullanmaktayız:

 • Sitenin güvenli bir şekilde çalışabilmesi,

 • Kullanıcıların site üzerinde hareket edebilmesi ve sağlanan hizmet ve özelliklerden faydalanabilmesi,

 • Kullanıcılar (kullanıcı aygıtları veya tarayıcı önbellekleri üzerinde) ve web site kullanımları hakkında bilgileri saklamak,

 • Kullanıcıların site üzerindeki tercihleri üzerinden sitenin işlevli hale getirilmesi ve sitenin kullanıcılara uygun şekilde kişiselleştirilmesi,

 • Kullanıcıların site kullanımlarının analiz edilmesi ve site üzerindeki genel eğiliminin tespit edilmesi,

 • Web sitesinin performansını arttırmak, sitelerin kullanımını daha kolay ve/veya hızlı hale getirmek,

 • Web siteleri üzerinden yeni özellikler sunmak.

 • Kullanıcıların ilgi alanlarına ve/veya profillerine göre hedefli reklamların gösterilmesi ve diğer pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi.

 

 1. ÇEREZLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

 

Çerezler, sitemizde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak işlev göstermektedir. Oturum çerezleri, tarayıcınızı kapatmanız ile birlikte çalışmayı durdurmaktadır. Kalıcı çerezler ise hard diskinizde uzun süre boyunca kalabilmektedir.

 

 1. KULLANILAN ÇEREZLERİN TÜRLERİ

 

Sitemizde kullanılan çerezlerin türlerini aşağıda listelenmiştir. Bu çerezler aracılığıyla topladığımız verilerin kişisel veri niteliğinde olması halinde, işbu Çerez Politikası’nı tamamlar nitelikteki HASÇELİK Aydınlatma Metni uygulanacaktır. Konuya ilişkin daha fazla bilgiye sahip olmak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

 

 

 1. Gerekli Çerezler

Bu tür çerezler, internet sitemizin güvenli şekilde çalışabilmesi, kullanıcıların sitemiz üzerinde hareket edebilmesi ve sağlanan hizmetlerden ve özelliklerden faydalanabilmesi için kesinlikle gerekli olan çerezlerdir. Bu tür çerezler internet sitemizin çalışabilmesi için esastır ve kullanıcılar tarafından devre dışı bırakılamaz.

 

Çerez İşlevi

Açıklama

Oturum

Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır.Bu çerezler; ziyaretçilerin internet sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Çevrimiçi kanalların düzgün çalışması için gereklidir.

 

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı, ziyaret süresince internet sitesinin kullanışlı olmasını, hatasız çalışması ve kullanıcıların birden fazla bilgi girmek zorunda kalmamasını sağlamaktır.

 

Örneğin; tekrar eden formların doldurulmasını kolaylaştırmak.

 

 1. Tercih ve İşlevsellik Çerezleri

Tercih çerezleri, kullanıcıların tercihlerine ilişkin bilgileri toplar ve dil veya kullanıcıların diğer yerel ayarlarını hatırlamamızı ve sitemizi kullanıcılara uygun şekilde kişiselleştirmemizi sağlar. Bu tür çerezler, tarafımızca veya sayfalarınıza hizmetlerini eklediğiniz üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından koyulabilir. Kullanıcılar bu tür çerezleri devre dışı bıraktığı takdirde, bu işlevlerin bazıları veya tümü düzgün çalışamayabilir.

 

Çerez İşlevi

Açıklama

Dil

Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar.

Aktif sekme

Kullanıcının uçuş tablosunda hangi seçmeyi seçili bıraktığını tutar.

Aktif tema

Yöneticinin en son hangi temayı kullandığını tutar.

 

 1. Analitik Çerezler

Kullanıcıların sitemizi nasıl kullandıklarını anlamak amacıyla analitik çerezler kullanmaktayız. Bu çerezler, toplu bir şekilde bilgi toplayarak sitemizin nasıl kullanıldığına dair bize fikir vermekte ve sitemizi geliştirmemize yardımcı olmaktadır. Örneğin, bu tip çerezler, site üzerinde en çok hangi sayfaların ziyaret edildiğini göstermekte ve site içinde yaşanılan zorlukların kaydedilmesine yardımcı olmaktadır.

 

Çerez İşlevi

Açıklama

 

Google analitikleri

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.


 

 1. Reklam/Pazarlama Çerezleri

Bu çerezleri, reklam ve pazarlama amaçları ile kullanmaktayız. Bu çerezler, kullanıcıların tarayıcılarını ve cihazlarını bir şekilde tanımlayarak çalışırlar. Kullanıcıların ilgi alanlarının profillerini oluşturmak ve kullanıcılara diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek amacıyla kullanılabilmekteyiz. Kullanıcılar, bu çerezlere izin vermedikleri takdirde, kullanıcılar hedefli reklamlar gösterilemeyecektir.


 

Çerez İşlevi

Açıklama

Reklam

Kullanıcılara davranışsal ve hedef odaklı reklamların ulaştırılmasını sağlar.


 

 

 1. ÇEREZLER NASIL KONTROL EDİLİR/DEVRE DIŞI BIRAKILIR?

Çerez tercihlerinizi, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek isteğinize göre uyarlayabilirsiniz. Tarayıcınızın sunmuş olduğu imkanlara göre, çerezlerin kullanılmasını engelleyebilir, çerez kullanılmadan önce uyarı alabilir veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakabilir ya da silebilirsiniz. Çerezlerle alakalı tercihler, sitemize erişim sağladığınız her bir cihaz (tarayıcı ayarları) özelinde ayrı olarak silinmesi gerekmektedir.

 

Çerezleri nasıl etkinleştireceğiniz, devre dışı bırakacağınız ya da kaldıracağınıza ilişkin bilgiler, internet tarayıcısı sağlayıcısının sitesindeki Yardım ekranında yer almaktadır.

 

Bazı çerezleri devre dışı bırakmanız halinde sitemizin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

 

Eğer ziyaret ettiğiniz internet sitelerinden kalan çerezlerin hepsini temizlemek istiyorsanız, aşağıdaki linkleri kullanarak, izleme çerezlerinin silinmesini sağlayan bu iki programı indirebilirsiniz:

 

 1. GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

 

Müşterilerimizin güvenliği bizim için özel öneme sahip olup, tüm kişisel verileriniz tüm idari ve teknik tedbirler alınarak en güvenilir seviyede internet sitemizde korunmaktadır.

 

Daha detaylı bilgi almak için, internet sitemizde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Politikası”na ulaşabilirsiniz.

 

 1. BİZE ULAŞIN

 

HASÇELİK, Çerez Politikası’nın hükümlerini dilediği zaman değiştirebilecektir. Yaptığımız değişikliklere ilişkin gerekli bilgilendirmeleri internet sitemiz üzerinden veya bize bildirmiş olduğunuz e-posta adresiniz üzerinden sizlerle paylaşacağız.

 

Her türlü soru, görüş ve önerileriniz için bizimle kvkk@faydasicok.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Formu indirmek için tıklayınız.

Yerleşkemizde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında

KVKK Aydınlatma Metni

 

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK/Kanun") 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Hasçelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirketimiz” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır.

 

 1. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

 

Şirketimiz, hizmet binası içerisindeki ve dışarısındaki alanlarda, resepsiyon girişinde, turnike giriş-çıkışlarında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla tesis güvenliğinin sağlanması, iş sağlığı ve güvenliğinin korunması amaçlarıyla kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü alınması yoluyla, kişilerin görüntüsünü kamera kaydı altına almak suretiyle kişisel verilerini işlemektedir. Şirket içerisinde yer alan kameralar ile hiçbir şekilde ses kaydı alınmamaktadır.


 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Şirketimiz, faaliyetleriyle ilgili olarak yerleştirilen kapalı devre kamera sistemi ile görüntü alınması yoluyla elde ettiği kişisel verileri, KVKK madde 5(2)(a)’da belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, KVKK madde 5(2)(ç)’de belirtilen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, KVKK madde 5(2)(e)’de belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”ve KVKK madde 5(2)(f)’de belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” sebeplerine dayalı olarak otomatik yollarla işlemektedir.

Şirketimiz kişisel verilerin işlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, KVKK, KVKK’ya dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan rehberler ve ilke kararlar başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

Yukarıda ifade edilen kişisel veriler aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında ve bu amaçlarla sınırlı olacak şekilde KVKK m.4’te öngörülen ilkelere uygun bir şekilde işlenmektedir:

 1. İşveren sorumluluklarının yerine getirilmesi, disiplin süreçlerinin yürütülmesi, iş güvenliğinin temini, işin yönetimi, denetimi ve ifası,

 2. İşçilerin güvenliğinin sağlanabilmesi,

 3. Kamu güvenliğine ve iş kazalarına ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,

 4. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,

 5. Adli ve idari soruşturmalar kapsamında ilgili makamın talep etmesi ve cevap verilmesinin zorunlu olması halinde yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi,

 6. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

 7. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

 8. Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 9. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

 10. Fiziksel mekân güvenliğinin temini.

Bu doğrultuda, güvenlik kamerası izleme açısı, ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır.

Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek şekilde bir veri işleme faaliyeti yapılmamaktadır.

 

 1. Kamera ile İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

Kayda alınan kişisel veriler hukuka uygun şekilde ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Şirketimizde kamera ile elde edilen kişisel verilerin saklanma süreleri idari bina 3 (üç) ay, üretim sahası 6 (altı) ay, fabrika dışı 1 (bir) yıldır. Bu sürenin sonunda, Şirketimizin imha politikası çerçevesinde, ilk periyodik imha zamanında ilgili veriler imha edilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçi veya Yurt Dışı Aktarımı

Kamera sistemlerine ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; hukuken yetkili kamu kurumlarına, Grup Şirketlerimize, adli mercilere ve kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

Yukarıda belirtilenler haricinde kişisel verileriniz yurt içi veya yurt dışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır. Kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen haller dışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarımının gerekmesi halinde buna ilişkin olarak tarafınıza ayrıca bilgilendirme yapılacak ve KVKK’ya uygunluk sağlanacaktır.

 

 1. KVKK Kapsamında Veri Öznesi (İlgili Kişi) Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan ilgili diğer mevzuat çerçevesinde:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

 6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

 7. v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.


 

 1. Başvuru Hakkının İstisnaları

Kanun’un 28/2 hükmü uyarınca, aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan yararlanmanız mümkün olmayacaktır.

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

 2. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

 1. Genel İstisna Hükmü

Kişisel verilerinizin KVKK’nın 28 inci maddesinin (ç) bendinde belirtilen “milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesini” gerektiren durumlarından varlığı halinde (salgın hastalık, doğal afet, milli güvenliği tehdit edecek çalışan faaliyetlerinin tespiti vb.), Şirketimiz yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli kişisel veri aktarımlarını gerçekleştirmekle mükelleftir.

Bu durumlarda, KVKK’nın 28 inci maddesinin istisna hükmü olması nedeniyle KVKK uygulama alanı bulmayacaktır. Ancak, her halükarda bu kapsamda gerçekleştirilecek veri işleme faaliyetlerinde de Şirketimiz temel prensiplere ve ölçülülük ilkesine uygun hareket edecektir.

 

 1. Haklarınız Kapsamında Başvuru Yolları


 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak yapabilirsiniz. KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte;

 • Şahsen başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, Şirketin İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi 2. Sanayi No:10, Tuzla/İstanbuladresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.

 • Noter kanalı ile tebligat gönderilmesi yoluyla başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, Şirketin İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi 2. Sanayi No:10, Tuzla/İstanbuladresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.

 • E-posta yoluyla başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, kvkk@faydasicok.com e-posta hesabına, e-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.


 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.


 

Bilgi Güvenliği Politikası:

Hasçelik Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kapsamı; Her nevi vasıflı çelik çubuk, kare lama ve boru malzemeleri üretimi, satışı ve pazarlaması için yapılan ithalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri gibi faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim güvenliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde; İnsan, alt yapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda Hasçelik Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin (BGYS) amaçları;

- İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı kuruluşumuzun bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,

- Yürütülen tüm faaliyetlerde bilgi güvenliği yönetim sisteminin aşağıdaki üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.

Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi
- Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliğini korumak.

- Bilgi güvenliği yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.

- Bilgi güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS komitesine rapor etmek ve BGYS komitesi tarafından soruşturulmasını sağlamak.

- İş süreklilik planları hazırlamak, sürekli iyileştirmek, sürdürmek ve test etmek.

- Bilgi güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut risklerini tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.

- Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.

- Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamak.

Bu kapsam ve amaçlar doğrultusunda Hasçelik yönetimi olarak BGYS’nin sürekli iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sürdürülmesine taahhüdümüz tamdır.

 
TİCARİ NİTELİKLİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI: Has Çelik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Adresi: İstanbul Anadolu Yakası O.S.B. 2. Sanayi Cad. N:10 Tuzla – İSTANBUL
İnternet Sitesi: hascelik.com
E-posta : bilgi@hascelik.com
Tel. No:  +90 444 41 40
Ticaret Sicil No: 477395-0
MERSİS No: 0458026140300014


ALICI:

Telefon:
Adresi :
E-posta:
IP Adresi:
Ticaret Sicil No:
MERSİS No:

İşbu Ticari Nitelikli Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde SATICI ve ALICI ayrı ayrı ‘ Taraf ” birlikte ‘ Taraflar ” olarak anılacaktır.

 

 1. SİPARİŞ KONUSU ÜRÜNLER

2.1 hascelik.com

 

2.2 Sipariş konusu ürünler %100 radyoaktif testten geçirilmiş hammadde ile üretilmiştir. Vakumsuz/Vakumlu ürünler için kimyasal kompozisyon dışında herhangi bir garanti verilmemektedir. Oluşabilecek herhangi bir kalite sorununda SATICI sadece malzeme bedeli kadar sorumludur. Garanti şartları dışında müşteride veya sonraki proseslerde ortaya çıkan olumsuz durumlarda boy kesilmemiş / işlenmemiş malzemenin teknik / ticari olarak iade alınması dışında SATICI herhangi bir konuda yükümlü tutulamaz.

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

3.1 İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“ Sözleşme ”) konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait hascelik.com alan adlı internet sitesinden (“ Site ”) elektronik ortamda sipariş vererek satın aldığı, Site  de yazılı nitelik ve nicelikteki, satış fiyatı İ nternet S itesi  nde yazılı nitelik ve nicelikteki, satış fiyatı internet sitesinde ve ön bilgilendirme formunda belirtilen ürünün satışı ve teslimi konularında Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

 

3.2 İşbu Sözleşme hükümleri, Taraflar ’ın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen kapsamda tacir ol malarından ve ya tacir olmasalar bile Sözleşme konusu iş 'ticari iş' sayıldığından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine tâbidir. Bu nedenle, S özleşme konusu işe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uygulanma yacaktır . Bu kapsamda, ALICI bakımından, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri anlamında ‘tüketici’ tanımı geçerli olmayıp ALICI belirtilen mevzuat uyarınca tüketicilere tanınan başta cayma hakkı ve ön bilgilendirme formu olmak üzere hak ve yetkilerden faydalanma hakkına sahip olmayacak ve hiçbir surette bu gibi hususları ileri süremeyecektir.

 

3.3 ALICI , yukarıda belirtilen satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, adedi, ödeme şekli, teslimat koşulları ve benzeri satışa konu ürün ile ilgili tüm bilgiler ile iptal ve iade koşulları konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda kendi iradesiyle teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş vererek satın aldığını kabul ve beyan eder.

 

 1. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 İşbu Sözleşme’ nin tarafları ALICI ile SATICI’dır . Bu kapsamda, işbu Sözleşme’ de belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile ilgili tüm sorumluluk Sözleşme’ nin taraflarına aittir.

4.2 ALICI hascelik.com sitesinde sunulan herhangi bir üründen sipariş edebilmek için Site’de talep edilen bilgileri girmek ve üyelik işlemlerini tamamlamak zorundadır. ALICI’nın üye olmadan Site’deki ürünleri sepetine eklemesi ve siparişi tamamlamak istemesi halinde ALICI ’nın öncelikle üyelik işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. ALICI her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğini erdirebilir

4.3 ALICI , sipariş ettiği ürünlerin hazır veya kişiye/kuruma özel sipariş olup olmamasına göre iade etme koşullarının değişeceğini, bu kapsamda ürünlerin kendisine özel olarak hazırlanması durumunda ürünleri iade etme hakkının bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4 ALICI site üzerinden satın almak istediği ürünü varsa özel eklentileri ile seçtikten ve özel tercihlerini sistem üzerinden belirttikten sonra, satın alma işlemi ürün bedelinin Havale veya Banka/Kredi Kartı ile ödenmesi ya da ALICI’nın kendisine tanımlı online sipariş limiti dahilinde alışveriş tutarının hesabına borç kaydedilmesi ile tamamlanır.

4.5 ALICI’ nın siparişini onaylaması üzerine SATICI tarafından siparişin alındığı hususunda ALICI’ ya bir bilgilendirme yapılır. Söz konusu bilgilendirme ALICI’ nın Sözleşme’ de belirttiği iletişim araçları (telefon, e-posta) vasıtasıyla gerçekleştirilir. Siparişin tamamlanması ve bunu müteakip SATICI’ nın siparişi almasının ardından, 30 (otuz) gün içinde sipariş konusu ürünler üretilerek/tedarik edilerek ALICI’ nın teslimat adresine teslim edilir. ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak ALICI’nın ihtiyacına özel hale getirilen ürünler söz konusu olduğunda ürünün hazırlanış süresine göre teslimat süresi de uzayabilecektir. Teslimat için belirlenen 30 günlük sürenin aşılabileceği durumlarda bu husus ALICI’ya yazılı olarak bildirilecektir.

 1. İPTAL ve İADE KOŞULLARI

5.1 İşbu Sözleşme kapsamında, ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak ALICI’nın ihtiyacına özel hale getirilen Özel üretim ürünler (kesimli siparişler dahil) söz konusu olduğunda bu ürünlerin iadesi mümkün değildir. ALICI işbu madde kapsamında sipariş ettiği ürünler için iade talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Özel istek ve talepler doğrultusunda üretilen Özel üretim ürünlerde (kesimli siparişler dahil) ödeme işlemi tamamlanarak sipariş verildikten itibaren 15 dakika içerisinde sipariş herhangi bir tazminat ödenmeksizin iptal edebilecektir.

5.2 ALICI’nın özel istek ve talepleri doğrultusunda üretilmeyen, ALICI tarafından SATICI’nın ürün stoklarından sipariş edilen standart üretim/stok ürünler söz konusu olduğunda; yapılacak iade talebinin SATICI tarafından onaylanmasını takiben, ALICI tarafından iade taşıma masrafları karşılanacak şekilde, ürünün ALICI’ya teslim tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde, söz konusu ürünler SATICI’ya iade edilebilecektir. İade ile ilgili işbu Sözleşme kapsamında düzenlenmeyen hususlarda SATICI’nın Site’ sinde yayınlanan İptal ve İade Politikası hükümleri geçerli olacaktır.

5.3 Özel istek ve talepler doğrultusunda üretilmeyen standart üretim/stok ürünler söz konusu olduğunda ALICI ödeme işlemi tamamlanarak sipariş verildikten itibaren 15 dakika içerisinde siparişten tamamen vazgeçme hakkına sahiptir. ALICI , işbu vazgeçme talebini Site içerisinde kendi kullanıcı paneli üzerinden ilgili yönlendirmeleri takip ederek SATICI’ya bildirecektir. Zamanında yapılan iptal talebi doğrultusunda ALICI’nın ödemiş bulunduğu ürün bedeli ALICI’ya 7 iş günü içerisinde iade edilir veya ALICI’nın talebi üzerine bu tutar ALICI’nın üye hesabında sonraki siparişlerinde kullanılmak üzere tutulur ya da ALICI’nın söz konusu tutar miktarında bir indirim/alışveriş kuponu düzenlenerek kendisine iletilir. Bu seçimlik haklardan hangisinin kullanılacağı ALICI’nın insiyatifindedir.

5.4 Siparişi iptal edilen ürünlerin iade edilecek bedelleri hakkında SATICI’nın sipariş konusu ürün için iptal talebi kendisine ulaşmadan yapmış olduğu işlemlere ait masraflar kesildikten sonra bu tutar ALICI’ya 5.3 maddesinde sayılan seçimlik haklar çerçevesinde iade edilir. SATICI tarafından siparişe ilişkin iptal talebi kendisine ulaşana kadar bir işlem yapılmadığı takdirde bu tutardan herhangi bir kesinti yapılmaz.

 1. ÜRÜNLERİN TESLİMİ ve TESLİM ŞEKLİ

6.1 Sipariş konusu ürünler, ALICI’nın yukarıda belirtmiş olduğu adresinde ALICI’ya veya ALICI’nın belirleyeceği ve SATICI’ya yine yazılı olarak bildireceği kişilere teslim edilecektir. ALICI , 'Teslimat Bilgileri' ve 'Alıcı' gibi siparişinin teslimatına dair verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, siparişinin kendisi veya belirlediği alıcılar tarafından ancak kimlik ibrazı karşılığında teslim alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

[6.2 ALICI’nın teslim şekillerinden “Gel-Al” seçeneğini seçmesi halinde ALICI, sipariş konusu ürünleri kendi imkanları ile doğrudan SATICI tarafından belirtilen depo adresinden 48 saat içerisinde teslim alabilecektir. 48 saat içerisinde teslim alınmayan ürünler 6.3 maddesinde düzenlenen teslimat şartları uyarınca taşıma/teslimat masrafları ALICI’ya ait olacak şekilde ALICI’nın adresine gönderilir. Depo adresinden teslimat yapacağı ALICI’ ları belirlemek SATICI ’nın takdirinde olacaktır.]

6.3 Tarafların mutabık kaldığı üzere taşıma/teslimat masrafları ALICI’ya aittir. SATICI , tarafından Site’deki sipariş ekranında SATICI’nın belirlemiş olduğu tutarların üzerinde alışveriş yapılması halinde taşıma/teslimat masraflarının SATICI tarafından karşılanacağının/ücretsiz teslimat yapılacağının beyan edildiği durumlarda taşıma/teslimat masrafları SATICI’ya aittir. Bununla birlikte SATICI , teslimatın hangi koşullarda kendisi tarafından karşılayacağını belirlemekte serbest olup, teslimat ücretine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

6.4 Sipariş konusu ürünler 6.2 maddesi uyarınca Gel-Al seçeneği ile ALICI’ya teslim edilebileceği gibi SATICI ya da ALICI tarafından belirlenecek üçüncü taraf taşıyıcılar aracılığıyla da teslim edilebilecektir. Taraflar arasında kararlaştırılacak her taşıma şekli için ürünlerin yarar ve hasarı, ürünün taşıma aracına yüklenmesi ile birlikte ALICI’ya geçmektedir. ALICI, ürünlerin taşıma aracına yüklenmesinin ardından SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI’nın ayıba karşı sorumluluk halleri saklıdır.

6.5 Teslimat; hazır ürünlerde stokların müsait olmasına bağlı olarak her halükarda 30 (otuz) günü geçmemek kaydıyla en kısa sürede yapılır. ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak ALICI’nın ihtiyacına özel hale getirilen ürünler (kesimli ürünler dahil) söz konusu olduğunda ürünün hazırlanış süresine göre teslimat süresi de uzayabilecektir. Teslimat için 30 günlük sürenin aşılabileceği durumlarda bu husus ALICI’ya yazılı olarak bildirilecektir.

6.6 Sipariş, hazır ürünlerde ALICI’nın ödeme bilgisi hakkında SATICI’ya onay geldikten; özel üretim ürün siparişlerinde ise ALICI’nın özel ihtiyaçları doğrultusunda ürünün hazırlanması konusunda elektronik ortamda uygunluk onayı alındıktan sonra verilmiş sayılacaktır.

6.7 Haftasonu günleri ile resmi tatil günlerinde verilen siparişler, ödeme bilgisinin onayını takip eden ilk iş günü verilmiş kabul edilir.

 1. AYIBA KARŞI SATICININ SORUMLULUĞU

7.1 ALICI , 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun uyarınca; sipariş etmiş olduğu ürünlerin teslimi sırasında ayıp kontrolü yapmakla sorumludur. .

7.2 ALICI , teslim edilen üründe/ürünlerde açıkça görülen bir ayıp olması halinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 23/c maddesi uyarınca, durumu SATICI ’ya 2 (iki) gün içerisinde ihbar etmekle yükümlüdür. İşbu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ALICI , 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesi uyarınca teslim edilen ürünü teslim anındaki haliyle kabul etmiş sayılacaktır.

7.3 ALICI, kendisine teslim edilen ürünlerde açıkça belli olmayan (gizli) ayıpların olup olmadığını tespit etmek amacıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca malın teslim tarihinden itibaren 8 (sekiz) gün içerisinde gerekli inceleme ve kontrol işlemlerini yapma/yaptırma; ürünlerde söz konusu denetim sonucu ortaya çıkacak herhangi bir gizli ayıp olması durumunda ise bu durumu derhal SATICI’ya ihbar etme yükümlülüğündedir. İşbu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ALICI , 6098 s ayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesi uyarınca teslim edilen ürünü teslim anındaki haliyle kabul etmiş sayılacaktır.

7.4 ALICI , ayıp ihbarı ile birlikte hascelik.com internet sitesi üzerinden veya SATICI’ya göndereceği e-mail yoluyla ayıplı ürün iade talebi oluşturarak, ürünü teslim almış olduğu şekli ile tam ve eksiksiz olarak SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. ALICI’nın teslim edilen ürünü herhangi bir nedenle iade edebilmesi için; ürünün orijinal ambalajında muhafaza edilmesi, gizli ayıp kontrolü sırasında ambalajın açılması gereken durumlarda ise tüm ambalaj malzemeleriyle eksiksiz bir şekilde, herhangi bir hasar görmeden aynen geri gönderilmesi gereklidir. Ayrıca, SATICI tarafından ürün ile birlikte gönderilmiş olan sipariş fişi, ve varsa diğer yazılı belgelerin tamamının asıl ve kopyaları ürün ile gönderilecektir.

7.5 Teslimatı yapan taşıyıcıdan kaynaklı hasar dışında, paket açılmadan fark edilebilecek nitelikte herhangi bir hasar, eziklik, ıslaklık gibi beklenmeyen bir durum olması halinde; ALICI teslimat görevlisinden tutanak hazırlamasını talep ede bile cektir. İşbu tutanağın hazırlanmadığı durumlarda ALICI , ürünü teslim anında ayıpsız ve sağlam şekilde teslim aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6 SATICI ALICI tarafından usulüne uygun olarak yapılan ayıp ihbarı ve bunu müteakip ürünün kendisine yukarıda belirlenen şartlar altında teslimi ile birlikte gerekli kontrolleri yapmak, ALICI’nın ayıp ile ilgili beyanlarında haklı olması halinde ise işbu maddede hüküm altına alınan ALICI’nın sahip olduğu seçimlik haklarından birisini kullandırmakla yükümlüdür. ALICI , satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme ve imkân varsa, satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme haklarından birini seçmekte özgürdür. Bu seçimlik haklardan birinin kullanılması ile diğer seçimlik hakkın kullanılması söz konusu olmayacaktır.

7.7 SATICI ALICI’ ya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını gidererek seçimlik haklarını kullanmasını önleyebilir.

7.8 ALICI’nın S özleşme  den dönme hakkını kullanması hâlinde, durum bunu haklı göstermiyorsa hâkim, satılanın onarılmasına veya satış bedelinin indirilmesine karar verebilir. Satılanın değerindeki eksiklik satış bedeline çok yakın ise ALICI , ancak sözleşmeden dönme veya satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

7.9 ALICI tarafından iade edilen ayıplı ürünün ayıpsız bir benzerinin SATICI’nın stoklarında kalmaması, özel üretim ürünlerde yeniden üretim imkanının olmaması, ya da benzeri zorlayıcı nedenler ile ayıpsız ürün ile değiştirme imkânının ortadan kalktığı durumlarda, SATICI ürün bedelini ALICI’ya , tahsil edilen yöntemle aynı şekilde iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. FİYATLARA VE ÖDEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

8.1 ALICI tarafından sipariş edilen ürünlerin ücreti, İnternet Sitesi’ndeki sipariş özeti ekranında ve ALICI’ya elektronik ortamda gönderilen fatura içeriğinde belirtilmiştir. Aksi ayrıca belirtilmedikçe, fiyatlara KDV dahil değildir.

8.2 ALICI tarafından kredi kartı ile taksitli alışveriş yapılması durumunda ALICI’nın Site  nde seçmiş olduğu taksit sayısı geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında yürürlükte bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerli olup SATICI’nın bu ve benzeri ödeme sistemi konularında herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

8.3 Veri Güvenliği Politikası

Hascelik.com'da kredi kartı bilgileriniz yalnızca sipariş işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve kesinlikle veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz. Kredi kartı işlemleriniz sırasında 256 bit şifreleme ile iletilen bilgilerin güvenliğini sağlayan Unified Communications Wildcard Sertifikası SSL kullanılmaktadır.

8.4 Sipariş özetinde belirtilen ürün tutarları tahminidir. Sevk edilecek ürünler miktara ve boyutsal toleranslara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Faturalarınız sevk edilen ürün miktarları üzerinden düzenlenir.

 1. SATICI’NIN BEYANLARI VE SORUMSUZLUK HALLERİ

9.1 SATICI , Site’deki ürün, fiyat bilgileri, renk, materyal çeşitleri ile promosyonlar ve kampanyalar üzerinde dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapma zorunluluğu olmaksızın değişiklik yapma, iptal etme, silme, kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. ALICI , işbu maddede belirtilen değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacağı kar kaybı dahil olmak üzere doğrudan ve/veya dolaylı her türlü olası zarar için SATICI’dan tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2 ALICI’nın kendi ihtiyaçları doğrultusunda talep edeceği özel üretim ürünlere dair siparişler oluşturulurken yapılacak hatalardan, eksik seçimlerden, yanlış bilgilendirmelerden ve bu noksanlıklar sebebiyle ortaya çıkacak olan ürünlerden SATICI sorumlu tutulamaz.

9.3 SATICI’nın , özel sipariş üzerine üretilecek ürünlerin hukuka, ahlâka ve genel mevzuata uygun olup olmadığını inceleme yükümlülüğü bulunmamakla beraber, SATICI uygun görmediği talepleri kabul etmeme ve bu yöndeki sipariş ler i iptal etme hakkına sahiptir.

9.4 İşbu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak, Sözleşme’nin SATICI tarafından eksik ifası, ayıplı veya kusurlu ifası hallerinde ALICI , herhangi bir zararını ya da kar kaybını talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda, SATICI’nın işbu Sözleşme’den doğabilecek maddi sorumluluğu en fazla sipariş edilen ürünün bedeli kadardır.

9.5 SATICI Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 1. MÜCBİR SEBEPLER

10.1 Taraflar arasındaki Sözleşme’nin düzenlendiği tarihte var olmayan ve SATICI’nın kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla SATICI’nın Sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen veya zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran doğal afetler (deprem, sel, yangın, kasırga vb.), sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), salgın hastalıklar, mevzuatla getirilen yasaklamalar ve engellemeler, ablukalar, ambargolar, kişilerin özel mal varlığına büyük çaplı ve tamamen el koymalar, büyük ekonomik krizler, kazalar, hırsızlıklar, mücbir sebep olarak kabul edilir.

10.2 Mücbir Sebep durumunda SATICI , işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak makul süre için erteleyebilir ya da ödenen bedelin iadesini yaparak yerine getirmekten tazminatsız olarak kaçınabilir.

10.3 Mücbir sebebin 45 (kırkbeş) günden fazla sürmesi halinde ALICI işbu Sözleşme’yi feshederek ödediği bedelin iadesini talep edebilir. ALICI tarafından yapılan ödemelerin iadesi hususunda işbu Sözleşme ile İptal ve İade Politikası hükümleri uygulanacaktır.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YERİ

11.1 ALICI Taraflar arasında doğacak her türlü uyuşmazlıkta SATICI’nın ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, e-posta yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca kesin delil hükmünde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.2 İşbu Sözleşme ALICI’nın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır. Bu kapsamda, işbu Sözleşme, Taraflar arasında yazılı sözleşme yapılmış gibi hüküm ve sonuç doğurur.

11.3 İşbu Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevli olup her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Hukuku uygulanacaktır.

SATICI: Has Çelik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Adresi: İstanbul Anadolu Yakası O.S.B. 2. Sanayi Cad. N:10 Tuzla – İSTANBUL
İnternet Sitesi: hascelik.com
E-posta : bilgi@hascelik.com
Tel. No: +90 444 41 40
Ticaret Sicil No: 477395-0
MERSİS No: 0458026140300014


ALICI:
Telefon:
Adresi :
E-posta:
IP Adresi:
Ticaret Sicil No:
MERSİS No

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YERİ

Mağazadan verilen siparişlerde siparişi takip eden 3 (üç) iş günü içinde sevkiyatlara başlanacaktır. Sevkiyat, 7 (yedi) iş günü içinde tamamlanacaktır. Marketten verilen siparişlerde seçmiş olduğunuz tarih ve saat aralığında ürün / ürünleriniz teslim edilecektir.

YÜRÜRLÜK

18 (on sekiz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

İletişim Formu KVKK Aydınlatma Metni

Değerli kullanıcı; işbu aydınlatma metni, Hasçelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) yahut Şirketimizin tayin edeceği üçüncü kişi Şirket tarafından kurumsal internet sitesinde kullanılan iletişim formunun doldurulması esnasında elde edilen kişisel veriler sebebiyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”),Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ başta olmak üzereilgili mevzuat uyarınca Şirketimizin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur. 

 

 1. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Şirketimiz tarafından kurumsal internet sitesinde kullanılan iletişim formunun doldurulması kapsamında isminiz, soyadınız, e-mail adresiniz, telefon numaranız ve mesaj içeriğinize ilişkin bilgiler işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemleri, Hukuki Sebepleri ve Amaçları

KVKK ve ilgili mevzuata göre; müşteri desteği sağlamak ve sorunları gidermek amacıyla KVKK madde 5(2)(c)’de belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, KVKK madde 5(2)(ç)’de belirtilen “veri sorumlusu Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, KVKK madde 5(2)(d)’de belirtilen “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” ve KVKK madde 5(2)(f)’de belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak KVKK’da yer alan tüm idari ve teknik tedbirlere uygun olarak otomatik yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçi ve Yurt Dışı Aktarımı

Kişisel verilerinize sadece Şirketimiz içinde konu ile yetkili kişiler, talep edilen hizmet ile bağlantılı olmak kaydıyla verilerinize erişebilecektir. Kişisel verileriniz, gereklilik halinde ve her türlü güvenlik tedbiri alınarak, Grup Şirketlerimiz olanFaydasıçok Holding Anonim Şirketi, Grindballs Bilya Çelik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Hasbakım Mekatronik Mühendislik Hizmetleri Anonim Şirketi ve NFC Faydasıçok İnşaat Sanayi Anonim Şirketi’ne aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, olası bir ihtiyaç halinde kolluk ve idari makamlar ile güvenlik amacıyla paylaşılabilecek olup ilgili yetkili kişiler dışında hiçbir surette üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

 1. Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmhası

Kişisel Verileriniz, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu süre kadar veya bu şekilde bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca işlenmektedir. İlgili sürelerin sona ermesiyle beraber, kişisel verileriniz KVKK’nın ilgili hükümleri, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” ve Şirket Politikalarımıza uygun şekilde derhal imha edilecektir.

 1. Veri Öznesi (İlgili Kişi) Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan ilgili diğer mevzuat çerçevesinde:

 1. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

 2. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

 3. Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

 4. Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

 5. Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

 6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

 7. v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;

 9. Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 1. Başvuru Hakkının İstisnaları

Kanun’un 28/2 hükmü uyarınca, aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan yararlanmanız mümkün olmayacaktır.

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

 2. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 1. Genel İstisna Hükmü

Kişisel verilerinizin KVKK’nın 28 inci maddesinin (ç) bendinde belirtilen “milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesini” gerektiren durumlarından varlığı halinde (salgın hastalık, doğal afet, milli güvenliği tehdit edecek çalışan faaliyetlerinin tespiti vb.), Şirketimiz yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli kişisel veri aktarımlarını gerçekleştirmekle mükelleftir.

Bu durumlarda, KVKK’nın 28 inci maddesinin istisna hükmü olması nedeniyle KVKK uygulama alanı bulmayacaktır. Ancak, her halükarda bu kapsamda gerçekleştirilecek veri işleme faaliyetlerinde de Şirketimiz temel prensiplere ve ölçülülük ilkesine uygun hareket edecektir.

 1. Haklarınız Kapsamında Başvuru Yolları

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak yapabilirsiniz. KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte;

 • Şahsen başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, Şirketimizinİstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi 2. Sanayi No:10, Tuzla/İstanbul adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.

 • Noter kanalı ile tebligat gönderilmesi yoluyla başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, Şirketimizin İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi 2. Sanayi No:10, Tuzla/İstanbul adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.

 • E-posta yoluyla başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, kvkk@faydasicok.com e-posta hesabına, e-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimiz tarafından ayrıca duyurulacaktır.


 

Mesafeli Satış Sözleşmesi

TİCARİ NİTELİKLİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI: Has Çelik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Adresi: İstanbul Anadolu Yakası O.S.B. 2. Sanayi Cad. N:10 Tuzla – İSTANBUL
İnternet Sitesi: hascelik.com
E-posta : bilgi@hascelik.com
Tel. No:  +90 444 41 40
Ticaret Sicil No: 477395-0
MERSİS No: 0458026140300014


ALICI:

Telefon:
Adresi :
E-posta:
IP Adresi:
Ticaret Sicil No:
MERSİS No:

İşbu Ticari Nitelikli Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde SATICI ve ALICI ayrı ayrı ‘ Taraf ” birlikte ‘ Taraflar ” olarak anılacaktır.

 

 1. SİPARİŞ KONUSU ÜRÜNLER

2.1 hascelik.com

 

2.2 Sipariş konusu ürünler %100 radyoaktif testten geçirilmiş hammadde ile üretilmiştir. Vakumsuz/Vakumlu ürünler için kimyasal kompozisyon dışında herhangi bir garanti verilmemektedir. Oluşabilecek herhangi bir kalite sorununda SATICI sadece malzeme bedeli kadar sorumludur. Garanti şartları dışında müşteride veya sonraki proseslerde ortaya çıkan olumsuz durumlarda boy kesilmemiş / işlenmemiş malzemenin teknik / ticari olarak iade alınması dışında SATICI herhangi bir konuda yükümlü tutulamaz.

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

3.1 İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“ Sözleşme ”) konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait hascelik.com alan adlı internet sitesinden (“ Site ”) elektronik ortamda sipariş vererek satın aldığı, Site  de yazılı nitelik ve nicelikteki, satış fiyatı İ nternet S itesi  nde yazılı nitelik ve nicelikteki, satış fiyatı internet sitesinde ve ön bilgilendirme formunda belirtilen ürünün satışı ve teslimi konularında Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

 

3.2 İşbu Sözleşme hükümleri, Taraflar ’ın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen kapsamda tacir ol malarından ve ya tacir olmasalar bile Sözleşme konusu iş 'ticari iş' sayıldığından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine tâbidir. Bu nedenle, S özleşme konusu işe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uygulanma yacaktır . Bu kapsamda, ALICI bakımından, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri anlamında ‘tüketici’ tanımı geçerli olmayıp ALICI belirtilen mevzuat uyarınca tüketicilere tanınan başta cayma hakkı ve ön bilgilendirme formu olmak üzere hak ve yetkilerden faydalanma hakkına sahip olmayacak ve hiçbir surette bu gibi hususları ileri süremeyecektir.

 

3.3 ALICI , yukarıda belirtilen satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, adedi, ödeme şekli, teslimat koşulları ve benzeri satışa konu ürün ile ilgili tüm bilgiler ile iptal ve iade koşulları konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda kendi iradesiyle teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş vererek satın aldığını kabul ve beyan eder.

 

 1. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 İşbu Sözleşme’ nin tarafları ALICI ile SATICI’dır . Bu kapsamda, işbu Sözleşme’ de belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile ilgili tüm sorumluluk Sözleşme’ nin taraflarına aittir.

4.2 ALICI hascelik.com sitesinde sunulan herhangi bir üründen sipariş edebilmek için Site’de talep edilen bilgileri girmek ve üyelik işlemlerini tamamlamak zorundadır. ALICI’nın üye olmadan Site’deki ürünleri sepetine eklemesi ve siparişi tamamlamak istemesi halinde ALICI ’nın öncelikle üyelik işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. ALICI her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğini erdirebilir

4.3 ALICI , sipariş ettiği ürünlerin hazır veya kişiye/kuruma özel sipariş olup olmamasına göre iade etme koşullarının değişeceğini, bu kapsamda ürünlerin kendisine özel olarak hazırlanması durumunda ürünleri iade etme hakkının bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4 ALICI site üzerinden satın almak istediği ürünü varsa özel eklentileri ile seçtikten ve özel tercihlerini sistem üzerinden belirttikten sonra, satın alma işlemi ürün bedelinin Havale veya Banka/Kredi Kartı ile ödenmesi ya da ALICI’nın kendisine tanımlı online sipariş limiti dahilinde alışveriş tutarının hesabına borç kaydedilmesi ile tamamlanır.

4.5 ALICI’ nın siparişini onaylaması üzerine SATICI tarafından siparişin alındığı hususunda ALICI’ ya bir bilgilendirme yapılır. Söz konusu bilgilendirme ALICI’ nın Sözleşme’ de belirttiği iletişim araçları (telefon, e-posta) vasıtasıyla gerçekleştirilir. Siparişin tamamlanması ve bunu müteakip SATICI’ nın siparişi almasının ardından, 30 (otuz) gün içinde sipariş konusu ürünler üretilerek/tedarik edilerek ALICI’ nın teslimat adresine teslim edilir. ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak ALICI’nın ihtiyacına özel hale getirilen ürünler söz konusu olduğunda ürünün hazırlanış süresine göre teslimat süresi de uzayabilecektir. Teslimat için belirlenen 30 günlük sürenin aşılabileceği durumlarda bu husus ALICI’ya yazılı olarak bildirilecektir.

 1. İPTAL ve İADE KOŞULLARI

5.1 İşbu Sözleşme kapsamında, ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak ALICI’nın ihtiyacına özel hale getirilen Özel üretim ürünler (kesimli siparişler dahil) söz konusu olduğunda bu ürünlerin iadesi mümkün değildir. ALICI işbu madde kapsamında sipariş ettiği ürünler için iade talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Özel istek ve talepler doğrultusunda üretilen Özel üretim ürünlerde (kesimli siparişler dahil) ödeme işlemi tamamlanarak sipariş verildikten itibaren 15 dakika içerisinde sipariş herhangi bir tazminat ödenmeksizin iptal edebilecektir.

5.2 ALICI’nın özel istek ve talepleri doğrultusunda üretilmeyen, ALICI tarafından SATICI’nın ürün stoklarından sipariş edilen standart üretim/stok ürünler söz konusu olduğunda; yapılacak iade talebinin SATICI tarafından onaylanmasını takiben, ALICI tarafından iade taşıma masrafları karşılanacak şekilde, ürünün ALICI’ya teslim tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde, söz konusu ürünler SATICI’ya iade edilebilecektir. İade ile ilgili işbu Sözleşme kapsamında düzenlenmeyen hususlarda SATICI’nın Site’ sinde yayınlanan İptal ve İade Politikası hükümleri geçerli olacaktır.

5.3 Özel istek ve talepler doğrultusunda üretilmeyen standart üretim/stok ürünler söz konusu olduğunda ALICI ödeme işlemi tamamlanarak sipariş verildikten itibaren 15 dakika içerisinde siparişten tamamen vazgeçme hakkına sahiptir. ALICI , işbu vazgeçme talebini Site içerisinde kendi kullanıcı paneli üzerinden ilgili yönlendirmeleri takip ederek SATICI’ya bildirecektir. Zamanında yapılan iptal talebi doğrultusunda ALICI’nın ödemiş bulunduğu ürün bedeli ALICI’ya 7 iş günü içerisinde iade edilir veya ALICI’nın talebi üzerine bu tutar ALICI’nın üye hesabında sonraki siparişlerinde kullanılmak üzere tutulur ya da ALICI’nın söz konusu tutar miktarında bir indirim/alışveriş kuponu düzenlenerek kendisine iletilir. Bu seçimlik haklardan hangisinin kullanılacağı ALICI’nın insiyatifindedir.

5.4 Siparişi iptal edilen ürünlerin iade edilecek bedelleri hakkında SATICI’nın sipariş konusu ürün için iptal talebi kendisine ulaşmadan yapmış olduğu işlemlere ait masraflar kesildikten sonra bu tutar ALICI’ya 5.3 maddesinde sayılan seçimlik haklar çerçevesinde iade edilir. SATICI tarafından siparişe ilişkin iptal talebi kendisine ulaşana kadar bir işlem yapılmadığı takdirde bu tutardan herhangi bir kesinti yapılmaz.

 1. ÜRÜNLERİN TESLİMİ ve TESLİM ŞEKLİ

6.1 Sipariş konusu ürünler, ALICI’nın yukarıda belirtmiş olduğu adresinde ALICI’ya veya ALICI’nın belirleyeceği ve SATICI’ya yine yazılı olarak bildireceği kişilere teslim edilecektir. ALICI , 'Teslimat Bilgileri' ve 'Alıcı' gibi siparişinin teslimatına dair verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, siparişinin kendisi veya belirlediği alıcılar tarafından ancak kimlik ibrazı karşılığında teslim alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

[6.2 ALICI’nın teslim şekillerinden “Gel-Al” seçeneğini seçmesi halinde ALICI, sipariş konusu ürünleri kendi imkanları ile doğrudan SATICI tarafından belirtilen depo adresinden 48 saat içerisinde teslim alabilecektir. 48 saat içerisinde teslim alınmayan ürünler 6.3 maddesinde düzenlenen teslimat şartları uyarınca taşıma/teslimat masrafları ALICI’ya ait olacak şekilde ALICI’nın adresine gönderilir. Depo adresinden teslimat yapacağı ALICI’ ları belirlemek SATICI ’nın takdirinde olacaktır.]

6.3 Tarafların mutabık kaldığı üzere taşıma/teslimat masrafları ALICI’ya aittir. SATICI , tarafından Site’deki sipariş ekranında SATICI’nın belirlemiş olduğu tutarların üzerinde alışveriş yapılması halinde taşıma/teslimat masraflarının SATICI tarafından karşılanacağının/ücretsiz teslimat yapılacağının beyan edildiği durumlarda taşıma/teslimat masrafları SATICI’ya aittir. Bununla birlikte SATICI , teslimatın hangi koşullarda kendisi tarafından karşılayacağını belirlemekte serbest olup, teslimat ücretine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

6.4 Sipariş konusu ürünler 6.2 maddesi uyarınca Gel-Al seçeneği ile ALICI’ya teslim edilebileceği gibi SATICI ya da ALICI tarafından belirlenecek üçüncü taraf taşıyıcılar aracılığıyla da teslim edilebilecektir. Taraflar arasında kararlaştırılacak her taşıma şekli için ürünlerin yarar ve hasarı, ürünün taşıma aracına yüklenmesi ile birlikte ALICI’ya geçmektedir. ALICI, ürünlerin taşıma aracına yüklenmesinin ardından SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI’nın ayıba karşı sorumluluk halleri saklıdır.

6.5 Teslimat; hazır ürünlerde stokların müsait olmasına bağlı olarak her halükarda 30 (otuz) günü geçmemek kaydıyla en kısa sürede yapılır. ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak ALICI’nın ihtiyacına özel hale getirilen ürünler (kesimli ürünler dahil) söz konusu olduğunda ürünün hazırlanış süresine göre teslimat süresi de uzayabilecektir. Teslimat için 30 günlük sürenin aşılabileceği durumlarda bu husus ALICI’ya yazılı olarak bildirilecektir.

6.6 Sipariş, hazır ürünlerde ALICI’nın ödeme bilgisi hakkında SATICI’ya onay geldikten; özel üretim ürün siparişlerinde ise ALICI’nın özel ihtiyaçları doğrultusunda ürünün hazırlanması konusunda elektronik ortamda uygunluk onayı alındıktan sonra verilmiş sayılacaktır.

6.7 Haftasonu günleri ile resmi tatil günlerinde verilen siparişler, ödeme bilgisinin onayını takip eden ilk iş günü verilmiş kabul edilir.

 1. AYIBA KARŞI SATICININ SORUMLULUĞU

7.1 ALICI , 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun uyarınca; sipariş etmiş olduğu ürünlerin teslimi sırasında ayıp kontrolü yapmakla sorumludur. .

7.2 ALICI , teslim edilen üründe/ürünlerde açıkça görülen bir ayıp olması halinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 23/c maddesi uyarınca, durumu SATICI ’ya 2 (iki) gün içerisinde ihbar etmekle yükümlüdür. İşbu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ALICI , 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesi uyarınca teslim edilen ürünü teslim anındaki haliyle kabul etmiş sayılacaktır.

7.3 ALICI, kendisine teslim edilen ürünlerde açıkça belli olmayan (gizli) ayıpların olup olmadığını tespit etmek amacıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca malın teslim tarihinden itibaren 8 (sekiz) gün içerisinde gerekli inceleme ve kontrol işlemlerini yapma/yaptırma; ürünlerde söz konusu denetim sonucu ortaya çıkacak herhangi bir gizli ayıp olması durumunda ise bu durumu derhal SATICI’ya ihbar etme yükümlülüğündedir. İşbu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ALICI , 6098 s ayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesi uyarınca teslim edilen ürünü teslim anındaki haliyle kabul etmiş sayılacaktır.

7.4 ALICI , ayıp ihbarı ile birlikte hascelik.com internet sitesi üzerinden veya SATICI’ya göndereceği e-mail yoluyla ayıplı ürün iade talebi oluşturarak, ürünü teslim almış olduğu şekli ile tam ve eksiksiz olarak SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. ALICI’nın teslim edilen ürünü herhangi bir nedenle iade edebilmesi için; ürünün orijinal ambalajında muhafaza edilmesi, gizli ayıp kontrolü sırasında ambalajın açılması gereken durumlarda ise tüm ambalaj malzemeleriyle eksiksiz bir şekilde, herhangi bir hasar görmeden aynen geri gönderilmesi gereklidir. Ayrıca, SATICI tarafından ürün ile birlikte gönderilmiş olan sipariş fişi, ve varsa diğer yazılı belgelerin tamamının asıl ve kopyaları ürün ile gönderilecektir.

7.5 Teslimatı yapan taşıyıcıdan kaynaklı hasar dışında, paket açılmadan fark edilebilecek nitelikte herhangi bir hasar, eziklik, ıslaklık gibi beklenmeyen bir durum olması halinde; ALICI teslimat görevlisinden tutanak hazırlamasını talep ede bile cektir. İşbu tutanağın hazırlanmadığı durumlarda ALICI , ürünü teslim anında ayıpsız ve sağlam şekilde teslim aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6 SATICI ALICI tarafından usulüne uygun olarak yapılan ayıp ihbarı ve bunu müteakip ürünün kendisine yukarıda belirlenen şartlar altında teslimi ile birlikte gerekli kontrolleri yapmak, ALICI’nın ayıp ile ilgili beyanlarında haklı olması halinde ise işbu maddede hüküm altına alınan ALICI’nın sahip olduğu seçimlik haklarından birisini kullandırmakla yükümlüdür. ALICI , satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme ve imkân varsa, satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme haklarından birini seçmekte özgürdür. Bu seçimlik haklardan birinin kullanılması ile diğer seçimlik hakkın kullanılması söz konusu olmayacaktır.

7.7 SATICI ALICI’ ya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını gidererek seçimlik haklarını kullanmasını önleyebilir.

7.8 ALICI’nın S özleşme  den dönme hakkını kullanması hâlinde, durum bunu haklı göstermiyorsa hâkim, satılanın onarılmasına veya satış bedelinin indirilmesine karar verebilir. Satılanın değerindeki eksiklik satış bedeline çok yakın ise ALICI , ancak sözleşmeden dönme veya satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

7.9 ALICI tarafından iade edilen ayıplı ürünün ayıpsız bir benzerinin SATICI’nın stoklarında kalmaması, özel üretim ürünlerde yeniden üretim imkanının olmaması, ya da benzeri zorlayıcı nedenler ile ayıpsız ürün ile değiştirme imkânının ortadan kalktığı durumlarda, SATICI ürün bedelini ALICI’ya , tahsil edilen yöntemle aynı şekilde iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. FİYATLARA VE ÖDEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

8.1 ALICI tarafından sipariş edilen ürünlerin ücreti, İnternet Sitesi’ndeki sipariş özeti ekranında ve ALICI’ya elektronik ortamda gönderilen fatura içeriğinde belirtilmiştir. Aksi ayrıca belirtilmedikçe, fiyatlara KDV dahil değildir.

8.2 ALICI tarafından kredi kartı ile taksitli alışveriş yapılması durumunda ALICI’nın Site  nde seçmiş olduğu taksit sayısı geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında yürürlükte bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerli olup SATICI’nın bu ve benzeri ödeme sistemi konularında herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

8.3 Veri Güvenliği Politikası

Hascelik.com'da kredi kartı bilgileriniz yalnızca sipariş işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve kesinlikle veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz. Kredi kartı işlemleriniz sırasında 256 bit şifreleme ile iletilen bilgilerin güvenliğini sağlayan Unified Communications Wildcard Sertifikası SSL kullanılmaktadır.

8.4 Sipariş özetinde belirtilen ürün tutarları tahminidir. Sevk edilecek ürünler miktara ve boyutsal toleranslara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Faturalarınız sevk edilen ürün miktarları üzerinden düzenlenir.

 1. SATICI’NIN BEYANLARI VE SORUMSUZLUK HALLERİ

9.1 SATICI , Site’deki ürün, fiyat bilgileri, renk, materyal çeşitleri ile promosyonlar ve kampanyalar üzerinde dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapma zorunluluğu olmaksızın değişiklik yapma, iptal etme, silme, kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. ALICI , işbu maddede belirtilen değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacağı kar kaybı dahil olmak üzere doğrudan ve/veya dolaylı her türlü olası zarar için SATICI’dan tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2 ALICI’nın kendi ihtiyaçları doğrultusunda talep edeceği özel üretim ürünlere dair siparişler oluşturulurken yapılacak hatalardan, eksik seçimlerden, yanlış bilgilendirmelerden ve bu noksanlıklar sebebiyle ortaya çıkacak olan ürünlerden SATICI sorumlu tutulamaz.

9.3 SATICI’nın , özel sipariş üzerine üretilecek ürünlerin hukuka, ahlâka ve genel mevzuata uygun olup olmadığını inceleme yükümlülüğü bulunmamakla beraber, SATICI uygun görmediği talepleri kabul etmeme ve bu yöndeki sipariş ler i iptal etme hakkına sahiptir.

9.4 İşbu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak, Sözleşme’nin SATICI tarafından eksik ifası, ayıplı veya kusurlu ifası hallerinde ALICI , herhangi bir zararını ya da kar kaybını talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda, SATICI’nın işbu Sözleşme’den doğabilecek maddi sorumluluğu en fazla sipariş edilen ürünün bedeli kadardır.

9.5 SATICI Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 1. MÜCBİR SEBEPLER

10.1 Taraflar arasındaki Sözleşme’nin düzenlendiği tarihte var olmayan ve SATICI’nın kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla SATICI’nın Sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen veya zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran doğal afetler (deprem, sel, yangın, kasırga vb.), sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), salgın hastalıklar, mevzuatla getirilen yasaklamalar ve engellemeler, ablukalar, ambargolar, kişilerin özel mal varlığına büyük çaplı ve tamamen el koymalar, büyük ekonomik krizler, kazalar, hırsızlıklar, mücbir sebep olarak kabul edilir.

10.2 Mücbir Sebep durumunda SATICI , işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak makul süre için erteleyebilir ya da ödenen bedelin iadesini yaparak yerine getirmekten tazminatsız olarak kaçınabilir.

10.3 Mücbir sebebin 45 (kırkbeş) günden fazla sürmesi halinde ALICI işbu Sözleşme’yi feshederek ödediği bedelin iadesini talep edebilir. ALICI tarafından yapılan ödemelerin iadesi hususunda işbu Sözleşme ile İptal ve İade Politikası hükümleri uygulanacaktır.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YERİ

11.1 ALICI Taraflar arasında doğacak her türlü uyuşmazlıkta SATICI’nın ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, e-posta yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca kesin delil hükmünde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.2 İşbu Sözleşme ALICI’nın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır. Bu kapsamda, işbu Sözleşme, Taraflar arasında yazılı sözleşme yapılmış gibi hüküm ve sonuç doğurur.

11.3 İşbu Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevli olup her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Hukuku uygulanacaktır.

SATICI: Has Çelik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Adresi: İstanbul Anadolu Yakası O.S.B. 2. Sanayi Cad. N:10 Tuzla – İSTANBUL
İnternet Sitesi: hascelik.com
E-posta : bilgi@hascelik.com
Tel. No: +90 444 41 40
Ticaret Sicil No: 477395-0
MERSİS No: 0458026140300014


ALICI:
Telefon:
Adresi :
E-posta:
IP Adresi:
Ticaret Sicil No:
MERSİS No

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YERİ

Mağazadan verilen siparişlerde siparişi takip eden 3 (üç) iş günü içinde sevkiyatlara başlanacaktır. Sevkiyat, 7 (yedi) iş günü içinde tamamlanacaktır. Marketten verilen siparişlerde seçmiş olduğunuz tarih ve saat aralığında ürün / ürünleriniz teslim edilecektir.

YÜRÜRLÜK

18 (on sekiz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar

a) hascelik.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten [*] adresinde mukim Hasçelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”)

b) hascelik.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ('Üye')

İşbu Üyelik Sözleşme’sinde Şirket ve Üye ayrı ayrı ‘Taraf” birlikte ‘Taraflar” olarak anılacaktır.

 1. Sözleşmenin Konusu

İşbu Üyelik Sözleşme’nin (“Sözleşme”) konusu Şirket’in sahip olduğu internet sitesi hascelik.com’dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Üyehascelik.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Şirket’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2 ÜyeŞirket tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Şirket’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Şirket’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3 ÜyeSite üzerinden aşağıda sıralanan hak ve yetkilere sahip olacak şekilde yönetici, yetkili ve görüntüleyici statüsüyle farklı rol tanımlamaları yapabilir:

Yönetici: Şirketin imza yetkilisi sıfatı ile birden fazla yetkili ve görüntüleyici tanımlama hakkına sahip olacaktır. Yönetici, Hesabım menüsü altındaki tüm sekmelerde tam yetkili şekilde işlemler yapabilecektir. Yönetici ayrıca görüntüleyici rolündeki kullanıcılarda alan kısıtlaması yapabilecektir.

Yetkili: Site üzerinden sipariş oluşturabilecek ve ödeme yapabilecektir. Hesabım menüsü altındaki tüm sekmeleri görüntüleyebilecek olup; siparişlerim, adreslerim, favorilerim ve kendisine ait kişisel bilgilerim sekmelerinde ise tam yetkili şekilde işlemler yapabilecektir.

Görüntüleyici: Hesabım menüsü altındaki sekmeleri sadece incelemeye yetkili olup, sipariş vermeye yetkili değildir.

3.4 Üye hascelik.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.5 Üyehascelik.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.6 hascelik.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Şirket ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Şirket’in, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.7 Şirket, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üyehascelik.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Şirket’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.8 Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.9 İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye söz konusu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Şirket’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Şirket’in Üye’ye karşı Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.10 Şirket’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini sonlandırma, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Şirket’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.11 hascelik.com internet sitesinin yazılım ve tasarımı Şirket mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu internet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.12 Şirket tarafından hascelik.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.13 Şirket, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda yasal mevzuat çerçevesinde üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Şirket, üyenin hascelik.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.14 Şirket’e üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Şirket ve onun iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Tacir sıfatına haiz olduğundan ötürü aksini bildirmediği sürece Şirket ve onun iştiraki olan tüm şirketler kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçebilecektir. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Şirket ile onun iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye https://hascelik.com/kvkk-politikasi adresinden ulaşabilir.

3.15 hascelik.com internet sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye hascelik.com internet sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16 Şirket, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti askıya alma ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

3.17 Şirket, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye, e-mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda Hesabım bölümden Kişisel Bilgilerim seçeneğine tıklayarak e-mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

 1. Sözleşmenin Feshi

İşbu SözleşmeÜye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Şirket tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 1. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Şirket, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 1. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu Sözleşme sebebiyle doğacak her türlü uyuşmazlıkta Şirket’in ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, e-posta yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca kesin delil hükmünde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. Yürürlük

Üye’nin, üyelik kaydı yapması Üye’nin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin İnternet Sitesi’ne üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 

SİTE KULLANIM ŞARTLARI

Bu alışveriş sitesini (“Site”) ziyaret eden ve/veya alışveriş yapan müşterilerimiz (“Ziyaretçi”) aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır. 

hascelik.com internet sitesinde sunulan hizmetten yararlanıldığı takdirde Ziyaretçi yasalara göre sözleşme imzalama yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu peşinen kabul etmiş sayılır.

ZiyaretçiSite içerisindeki ziyaret süresi boyunca kanuna, ahlaka ve Hasçelik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) telif haklarına aykırı, yanıltıcı, müstehcen, 3. kişilerin kişilik haklarını zedeleyen, yasa dışı ve haksız rekabet teşkil eden faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu yükümlülüğün ihlali durumunda oluşabilecek zararlardan Ziyaretçi münhasıran kendisi sorumludur. Söz konusu ihlallerin yaşandığının tespiti halinde Site yetkilileri Ziyaretçi’nin Site’ye giriş yapmasını engelleyebilir, varsa üyeliğini askıya alabilir veyahut üyeliği tamamen sonlandırabilir.

Site’de ziyaretçilere sunulan tüm yazılı, sesli ve görsel bilgi/veri (“İçerik”) Şirket’in mülkiyetindedir ve onun tarafından işletilmektedir. İçerik’in izinsiz olarak kullanılması, değiştirilmesi, çoğaltılması, kaydedilmesi, ödünç verilmesi, iletilmesi gibi eylemler ile Site’nin erişimine ve yazılımına yapılacak her türlü hukuka aykırı müdahale yasaktır. Yukarıda sayılan hallerin varlığından haberdar olunması durumunda Şirket yasal haklarını kullanabilecektir.

Şirket, fiyatlar, sunulan ürün ve hizmetler ile diğer tüm içerik üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Site’deki ürünler hakkında puanlama ve yorum yapılması mümkündür. Söz konusu puanlamalar ve yorumlar münhasıran işlem sahibinin sorumluluğundadır. Bu hususta Şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

Yorum ve görüş bildirilmesi esnasında “Ürün yorumları” başlığı altındaki boşluklarda paylaşılabilecek hiçbir türden kişisel veri Şirket’in Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği yükümlülükleri altında alınmamaktadır/toplanmamaktadır. Bu sebepten ötürü söz konusu kişisel verilerin güvenliği ve gizliliği noktasında Şirket’in bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket, ürün yorumlarında kanuna, ahlaka ve Şirket’in telif haklarına aykırı, yanıltıcı, müstehcen, 3. kişilerin kişilik haklarını zedeleyen, yasa dışı ve haksız rekabet teşkil eden faaliyetleri teşvik eden içerikler bulunması halinde söz konusu yorumları silme ve/veya anonimleştirme hakkını saklı tutar.

Site’de ziyaretçilerin yararına olması amacıyla diğer internet sitelerine bağlantı verilebilir. Verilen bağlantılar ile ulaşılan diğer sitelerdeki içeriklerin Şirket ile bağlantısı olmadığı gibi Şirket ilgili içerikler açısından herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 1. KONU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu,SATICI'nın,SİPARİŞ VEREN’esatışını yaptığı ve ALICI’ya teslim edilecekolan, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünler ile ilgiliolarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerigereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İşbu önbilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI,sözleşme konusu siparişionayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibibelirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konudabilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 1. SATICI BİLGİLERİ

 
Ünvanı: [*]
Adresi: [*]
Telefon: [*]
Fax: [*]
E-posta: [*]
 
 1. SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ

 
Adı, soyadı/Ünvanı: [*]
Adresi: [*]
Telefon: [*]
Fax: [*]
E-posta/Kullanıcı adı: [*]
 
 1. ALICI BİLGİLERİ

 
Teslim edilecek Firma/Kişi: [*]
Teslimat adresi: [*]
Telefon: [*]
Fax: [*]
E-posta/Kullanıcı adı: [*]
 
 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

5.1 Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü,miktarı,marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait hascelik.com internet sitesinde yer almaktadır.

5.2Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilenfiyatlar ve taahhütler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadargeçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonunakadar geçerlidir.

5.3Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatıaşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması Adet