Sıcak Hadde Yuvarlak 42 mm S355J2 Vakumlu Hasmil

Sıcak Hadde Yuvarlak 42 mm S355J2 Vakumlu Hasmil
 
  10003262K001300