Sıcak Hadde Yuvarlak 40 mm 16MnCr5 Vakumlu Hasmil

Sıcak Hadde Yuvarlak 40 mm 16MnCr5 Vakumlu Hasmil
 
  10003189K001300