0
Giriş yap / Kayıt ol

ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlı İstanbul AYOSB Mahallesi 2. Sanayi Cadde No:10 Tuzla/İstanbul adresinde mukim Hasçelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “HASÇELİK”) olarak, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak korunmasına ve işlenmesine oldukça önem vermekteyiz. Bu kapsamda, HASÇELİK’e başvuran çalışan adaylarına (“siz”) ait kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun/KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işleyeceğiz.

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Şirketimizin Kanun’un 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, işe alım süreci kapsamında, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu aydınlatma metni ile iş başvuru çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi hakkında detaylı bilgilere ise, Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 • İşlediğimiz Kişisel Veriler
 • Şirketimiz, iş başvurularını değerlendirme sürecinde aşağıdaki kişisel verilerinizi işleyebilecektir:

 • Ad, soyad, cinsiyet, T.C. Kimlik Numarası, medeni durum, doğum tarihi, uyruk, ev adresi, telefon numarası, e-posta, yaş,
 • Eğitim bilgileriniz, katılmış olunan seminer bilgileri, sertifika bilgileri, yabancı dil bilgileri, bilgisayar bilgileri, ehliyet bilgileri, geçmiş iş deneyimleri, askerlik durumu,
 • Engellilik durumu, sahip olunan kronik hastalıklar ve geçirilen sağlık operasyonları,
 • Hobiler, yapılan kültürel ve sosyal aktiviteler,
 • Şirkette tanıdığınız çalışan akrabanızın olup olmadığı,
 • Daha önceki işyerinde alınan ve/veya beklenen maaş bilgileriniz,
 • Çeşitli kimlik belgeleri kapsamında veya Şirket tarafından talep edilmemiş olmakla birlikte işe başvuru sürecinde özgeçmiş vb. çeşitli belgeler kapsamında dolaylı olarak edinilme ihtimali olan din verileri, sabıka kaydı kapsamındaki ceza mahkûmiyetleri ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgileri gibi özel nitelikli kişisel veriler,
 • Referans bilgileriniz,
 • Emeklilik durum bilgisi,
 • Fotoğraf, Şirket bünyesinde kamera ile izlenmesi kapsamında alınan güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtları.(Metin içerisinde yukarıda sayılı verilerin hepsi birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.)
 • Çalışan Adaylarının Dikkatine: Şirketimize yukarıdaki kanallardan ileteceğiniz özgeçmişinizde özel nitelikli kişisel verilere yer verilmemesini rica ederiz.
 • Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız
 • Şirketimiz, veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizi Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlemekle yükümlüdür. Kişisel verileriniz sadece belirli, açık ve meşru amaçlarla ve hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenecektir. Ayrıca, Şirketimiz, kişisel verilerinizi işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemeye ve işlediği verilerin doğru ve güncel olmasına özen gösterecektir.

  Şirketimiz, iş başvurularınızı değerlendirmek ve işe alım süreçlerini yürütebilmek, sizlerle görüşmeler yapabilmek, iş üsluplarınızı ve öğrenme stillerinizi öğrenebilmek ve yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

 • Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 • Şirketimiz, kişisel verilerinizi, sözlü olarak, fiziki form, referans formu, fotokopi, e-posta, telefon ve Kariyer.net ve LinkedIn gibi kariyer siteleri de dahil olmak üzere fiziki ve elektronik ortamlar üzerinden toplayabilmektedir.

  Kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, Şirket’in hakkını tesis etmesi, savunması ve koruması, Şirket’in meşru menfaati için gerekli olması ve KVKK madde 5(2)(c) uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, KVKK madde 5(2)(e) uyarınca “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve KVKK madde 5(2)(f) uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” sebepleriyle işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerinizin Yurt İçi ve Yurt Dışına Aktarılması ve Aktarılma Amacı
 • Kişisel verileriniz KVKK'nın 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; hukuken yetkili kamu kurumlarına, adli mercilere ve kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

  Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde yurt içi ve yurt dışındaki hizmet sağlayıcılarımıza, Faydasıçok Holding Grup Şirketlerine, tedarikçilerimize ve hissedarlarımıza ve açık rıza verdiğiniz takdirde üçüncü taraf firmalara Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak aktarılabilecektir.

  Kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen haller dışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarımının gerekmesi halinde buna ilişkin olarak tarafınıza ayrıca bilgilendirme yapılacak ve KVKK’ya uygunluk sağlanacaktır.

 • Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmhası
 • Şirketimiz, kişisel verilerinizi,

 • ilgili mevzuatta öngörülen süre,
 • işlendikleri amaç için gerekli olan süre, veya
 • Kanun madde 5/2(e)’de belirtilen olası bir uyuşmazlıkta Şirketin hakkını tesis edebilmesi, kullanabilmesi ve savunabilmesi sebebine dayalı olarak gereken süre boyunca muhafaza edecektir. Bu kapsamda, işe alım sürecinde toplanan kişisel verileriniz Şirketimizce özenle ve gizlilik içinde, işe yatkınlığınızı belirlemek amacıyla işlenecek ve en fazla bir (1) yıllık süre için, aynı ve benzer iş pozisyonlarında değerlendirilmek üzere elektronik ve fiziki ortamda muhafaza edilecektir.
 • Sadece Şirketimiz içinde konu ile yetkili kişiler işe alım amacıyla bağlantılı olmak kaydıyla verilerinize erişebilecektir.

  Bu sürelerin sona ermesi ve Şirketin kişisel verilerinizi işlemek için herhangi bir hukuki sebebi kalmaması halinde kişisel verileriniz KVKK’nın ilgili hükümleri, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” ve Şirket Politikalarımıza uygun şekilde derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Daha fazla bilgi için Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamıza bakabilirsiniz.

 • Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
 • Veri öznesi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.
 • Başvuru Hakkının İstisnaları
 • KVKK 28/2 hükmü uyarınca, aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, KVKK 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan yararlanmanız mümkün olmayacaktır.

  1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

  2. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

 • Haklarınız Kapsamında Başvuru Yolları
 • Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak yapabilirsiniz. KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte;

 • Şahsen başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, Şirketin Aydınlı İstanbul AYOSB Mahallesi 2. Sanayi Cadde No:10 Tuzla/İstanbul adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
 • Noter kanalı ile tebligat gönderilmesi yoluyla başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, Şirketin Aydınlı İstanbul AYOSB Mahallesi 2. Sanayi Cadde No:10 Tuzla/İstanbul adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
 • Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, kvkk@faydasicok.com e-posta hesabına, e-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
 • Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, internet sitemizdeki İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak iletebilirsiniz.

  Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimiz tarafından duyurulacaktır.

  * Söz konusu belgeler kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kan grubu bilgisi) yer verilmemesi gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz.

  İşbu formu imzalamak suretiyle kişisel verilerinizin yukarıdaki amaç ve vasıtalar doğrultusunda işlenmesini ve bu hususta usulüne uygun bir şekilde bilgilendirildiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

  Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla tarafıma sunulan işbu metni okudum. (Seçimli kutucuk eklenmesini tavsiye ederiz.)